Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Handleplanens indsatser
Handleplanens indsatser

Du er her: Home Temaplaner Vandhandleplan Handleplanens indsatser

Handleplanens indsater fastlægges med udgangspunkt i statens indsatsprogram

Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i vandplanerne: 2.1 Kalundborg. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og 2.5 Smålandsfarvandets indsatsprogrammer. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode.

Den samlede indsatsprogram for hvert opland fremgår af tabel 1.3.1 i områdets vandplan. Her oplistes de påvirkninger der skal reduceres samt hvilke virkemidler, der kan benyttes. Yderligere er opgjort i hvilken udstrækning påvirkningen skal reduceres, hvilken effekt den reducerede påvirkning har på overfladevande samt den samlede årlige omkostning implementeringen får ved de enkelte virkemidler.

Påvirkninger der skal reduceres omfatter i Holbæk Kommune:

  • Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug m.v.
   Kommunens Vandhandleplan omfatter ikke indsatser overfor diffus påvirkning. I Rosklide fjord og Isefjorden udarbejdet en Vandoplandsplan for vådområder. I Holbæk Kommune planlægges der 2 vådområder i Tempelkrogen og i Aggersvold Enghave.
  • Vandindvinding - påvirkning af overfladevande.
   Der er
   1 vandløbsstrækning som skal have hævet minimumsvandføringen.
  • Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder. Ca 10 km vandløb, som skal restaureres; 3 faunaspærringer skal fjernes og 5 rørlagte vandløbsstrækninger skal åbnes.
  • Påvirkning af punktkilder.
   1380 ejendomme skal opfylde rensekravet, 11 regnbetingede udløb skal sikres mod overløb og 1 renseanlæg skal have forbedret spildevandsrensning.

I Holbæk Kommune er indsatsen på de 3 oplande fordelt som vist i nedenstående tabel:

Indsats i Holbæk Kommune

Hovedopland

I alt i Holbæk Kommune

Kalundborg

Roskilde fjord / Isefjord

Smålandsfarvandet

Restaurering af vandløb

6,2 km

3,8 km

0 km

10 km

Fjernelse af spærringer

2 stk.

1 stk.

0 stk.

3 stk.

Frigravning af rørlagte vandløb

0,630 km
(1 strækning)

1,4 km
(3 strækninger)

0,27 km
(1 strækning)

5 strækninger
(2 fælles)

Søer

0

0

0

0

Spildevand
(spredt bebyggelse)

+

+

+

Ialt 1380 ejendomme i det åbne land

Renseanlæg

0

1

0

1

Regnvandsbetingede udløb

3

8

0

11

Vandføring

0

1

0

1

Kortet viser handleplanens indsatser.

Det muligt at se kortet i en større forstørrelse (PDF) ved at klikke på det.

Det er også muligt at se kortet digitalt på webGIS


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk