Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Fra udviklingsstrategi til kommuneplan 2013
Fra udviklingsstrategi til kommuneplan 2013

Du er her: Home Temaplaner Udviklingsstrategi - gammel Fra vision til stategi til forandring Fra udviklingsstrategi til kommuneplan 2013

Fra Udviklingsstrategi til Kommuneplan 2013

Holbæk Byråd beslutter med offentliggørelsen af Udviklingsstrategien, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed. Den nye kommuneplan skal bidrage til at Udviklingsstrategiens intentioner kan blive til virkelighed, og den skal omsætte Udviklingsstrategien til konkrete retningslinjer og rammer for den fysiske planlægning.

Med Kommuneplan 2013 ønsker byrådet at skabe et robust grundlag for en dynamisk og foranderlig planlægning. Planlægningen skal bygges på en forståelse for stedet, kvaliteter og udviklingspotentiale, beskrive hensigter og principper for en fremtidig udvikling. Holbæk Kommune ønsker en åben tilgang overfor iværksættere, projektudviklere og borgere, der ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling af Holbæk Kommune.


Begrundelse for kommuneplanrevision

Kommuneplan 2007 er den første kommuneplan udarbejdet efter strukturreformen. Det var således på mange måder en helt ny plan, der blev udarbejdet.

I Kommuneplan 2007 blev der udlagt arealer til byudvikling i de 18 største byer i kommunen. Den generelle finansielle afmatning har betydet, at boligtilvæksten aldrig nåede de højder, kommunen forventede. Det er stadig uudnyttede kommuneplanrammer for boligområder i de 18 største byer.

Med Udviklingsstrategien fastsætter byrådet en række nye mål for den fysiske udvikling bl.a. indenfor bymønster, bykvalitet, erhverv og uddannelse samt sundhed. For at kunne realisere Udviklingsstrategiens mål og udnytte ny lovgivning indenfor planområdet, er det besluttet, at der ved udarbejdelse af Kommuneplan 2013 skal ske en fuldstændig revision.

Med afsæt i Udviklingsstrategi og lovændringer med mere forventes det, at der hovedsageligt skal ske ændringer inden for områderne beskrevet herunder.


Bymønster og byudvikling
 • Planlægningen skal fremme udviklingen af Holbæk by, som kommunes hovedby og styrke de mellemstore byer, der i kraft af deres størrelse og beliggenhed, spiller en rolle ud over deres eget lokalområde.

 • Planlægningen af Holbæk og de større byer skal ske på baggrund af en værdibaseret drøftelse af bymidternes byrum og handelsliv.

 • Bymidte afgrænsningerne skal revurderes med henblik på at skabe endnu mere levende og attraktive bymidter med et bredt handelsmiljø.

 • Planlægningen skal opstille retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur. Ny lovgivning på detailhandelsområdet, der giver mulighed for at placere op til fire nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 i Holbæk Kommune, skal udnyttes. 

 • Der foretages en gennemgang af eksisterende rammeområder i Holbæk og de mellemstore byer med henblik på identifikation af, om der er områder, hvor ny byudvikling kan finde sted ved omdannelse og anvendelsesændring

 • Udviklingen/omdannelsen skal tage afsæt i at sikre og videreudvikle lokale kvaliteter og potentialer.

 • Planlægningen skal sikre et varieret udbud af byer, landsbyer og naturområder.

 • Bykvalitet, bokvalitet og rammerne for det gode liv er i fokus. 

 • Klimaindsatsen skal prioriteres gennem bæredygtig planlægning ved at begrænse omfanget af nye arealudlæg til fordel for byomdannelse og stationsnær byfortætning.

 • Inden udlæg af nye erhvervsområder overvejes en fornyelse af eksisterende, ældre erhvervsområder. Ekstensivt udnyttede erhvervsarealer bør søges udnyttet bedre.


Trafik
 • Kommuneplan 2013 opdateres så den bliver i overensstemmelse med planlagte og gennemførte infrastrukturelle anlæg, veje og jernbaner.

 • Planlægningen bidrager til at mindske energiforbruget. Bl.a. ved at tænke trafikstruktur og byudvikling sammen og placere bolig- og erhvervsområder, så de tilskynder til samkørsel, brug af cykler og offentlig transport.


Ferie og fritid
 • Der er potentiale i at tænke oplevelser og friluftsliv sammen med natur, byliv, sundhed og turisme.

 

 • For at skabe muligheder til forskellige typer af oplevelser skal planlægningen omfatte oplevelser for både borgere og turister, oplevelser i by og land samt adgang til oplevelser ved events og permanente tilbud.


Kultur og landskab
 • Landsbyernes afgrænsninger skal udpeges, og der skal laves nye retningslinjer for byggeri i landsbyer og for byggeri i det åbne land.

 • Bevaringsværdige bygninger i landsbyer og i det åbne land skal registreres og udpeges.  På baggrund heraf udarbejdes nye retningslinjer for bevaringsværdige bygninger.


Natur og landskab
 • Kommuneplanen skal understøtte Vand- og Natura 2000-planerne. Ved anlægsprojekter i landskabet skal udformningen sammentænkes med naturhensyn, således at projekter kan bidrage til at fremme naturværdierne. 

 • Investeringerne i vand og natur skal udformes, så de bidrager med flere rekreative muligheder for befolkningen i og uden for byerne.

 • Der skal ske en revidering af udpegningen af naturområder således, at der skelnes mellem eksisterende natur/økologiske forbindelser og potentiel natur/økologiske forbindelser. 


Det åbne land
 • Det åbne land skal kortlægges, så der kan ske en fremadrettet planlægning, der tager hensyn til de landskabelige bevaringsinteresser og værdier. 

 • Som konsekvens af ny lovgivning skal der udpeges særligt værdifulde landbrugsområder, lokaliseringsmuligheder for større husdyrbrug, biogasanlæg og arealer til oversvømmelse med videre. 


Forsyning og tekniske anlæg
 • Sektorplaner inden for vandforsyning, spildevand, varmeplanlægning, klimatilpasning mv. skal indarbejdes i kommuneplanen.

 • Opdatering af eksisterende tekniske anlæg samt reservationer til nye tiltag.


Gennemført planlægning

Siden Kommuneplan 2007-18 blev endelig vedtaget den 30. april 2008, har byrådet vedtaget 16 kommuneplantillæg og 36 lokalplaner.

Planberetningen indeholder en oversigt over vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg i planperioden. Planerne kan desuden ses på denne side - planer.holbaek.dk.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk