Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Uddannet til fremtiden
Uddannet til fremtiden

Du er her: Home Temaplaner Udviklingsstrategi - gammel 8 pejlemærker Uddannelse

Uddannet til fremtiden

Det er spændende at lære nyt, og uddannelse er nøglen til et aktivt liv og et rigt samfund.

For det enkelte menneske giver uddannelse mulighed for at få et godt arbejde og adgang til sociale netværk. For kommunen, som fællesskab, betyder det et stærkere erhvervsliv og et solidt økonomisk grundlag.

Derfor vil Holbæk Byråd arbejde for, at borgerne og særligt de unge bliver uddannet til fremtiden.

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder:

 • Skoleparate børn 

 • Uddannelsesparate unge

 • Bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse 

 • Uddannelsesmiljø og -muligheder i Holbæk by 


 

HTX Slotshaven  

HTX Slotshaven i Holbæk uddanner de unge til fremtiden, hvor der er behov for velkvalificeret arbejdskraft. Her er et hold elever i gang med at eksperimentere med konstruktion af elektronik.


Skoleparate børn

Alle børn skal have en god skolestart. Det kræver et godt tilrettelagt pædagogisk arbejde i daginstitutionerne og samarbejde mellem dagtilbud og skoler. Kerneydelsen i dagtilbuddene er at give børnene et fundament, som giver dem lyst til mere læring og uddannelse. Der skal være fokus på faglighed, tryghed, bevægelse, kreativitet og leg. Hvert enkelt barn skal støttes i at udvikle sig til et helstøbt menneske, og gøres parat til aktiv deltagelse i skolen. Forældrene skal være klar til at støtte barnet i skolen.

 

Uddannelsesparate unge

Børn skal udvikle både faglige, sociale og samfundsmæssige kompetencer i folkeskolen. Det er dog centralt, at de bliver i stand til og får lyst til at få en uddannelse efter folkeskolen. Folkeskolen udgør det faglige og metodiske grundlag for det videre uddannelsesforløb.   
Det vil vi gøre ved at:
 • Styrke læringsperspektivet i dagtilbud – og sammentænke dagtilbud og indskoling.

 • Udmønte Byrådets strategi for Fremtidens Folkeskole

 • Sikre høj faglig kvalitet.

 • Styrke samarbejde og partnerskaber mellem dagtilbud/skoler og omverden/civilsamfund.

 • Arbejde målrettet på at så mange børn og unge som muligt bliver en del af de almindelige fællesskaber i dagtilbud og skoler.

 • Inddrage ny viden i forhold til resultater og metoder.


Bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Alt for mange unge falder fra den ungdomsuddannelse, de er startet på. Det kan skyldes dårlig brobygning, uklare forventninger eller forkert valg af ungdomsuddannelse. Ved at styrke overgangene er der færre unge, der skal skifte ungdomsuddannelse, ligesom der vil være færre unge, der oplever spildtid mellem disse skift. Hermed kan der også undgås nederlag til sårbare unge.

Det vil vi gøre ved at:
 • Lave inspirerende undervisningsmiljøer for de ældste elever i folkeskolen med styrket fokus på de unges motivation, læring og uddannelsesvejledning.

 • Styrke en målrettet brobygningsindsats for de unge, der kommer fra specialundervisning og specialområdet.

 • Udvikle en kultur blandt unge, hvor alle har både ret og pligt til en ungdomsuddannelse.

 • Skabe og støtte samarbejde og partnerskaber mellem erhvervslivet og uddannelserne, så vi bl.a. kan tilbyde flere praktikpladser og studiejobs tæt på de unge.


Uddannelsesmiljø og -muligheder i Holbæk by

Et attraktivt unge- og uddannelsesmiljø i Holbæk vil tiltrække og fastholde studerende. Det giver også muligheder for efteruddannelse og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, hvilket kan bidrage til et dynamisk erhvervsmiljø. Det er derfor vigtigt at fastholde fokus på muligheden for at tage relevante uddannelser i Holbæk.

Det vil vi gøre ved at:
 • Styrke uddannelse lokalt og regionalt gennem et formaliseret strategisk samarbejde med relevante aktører.

 • Understøtte et godt uddannelses- og ungemiljø gennem et samarbejde med uddannelsesinstitutioner og de studerende


Klassebillede fra Bygmesterskolen  

Bygmesterskolen i Holbæk blev oprettet i 1915 som en reaktion mod forringelsen af den danske bygningskultur. Skolen uddannede de personer, der skulle udføre det praktiske bygningsarbejde og skabte sammenhæng mellem lokale traditioner og internationale tendenser.


Baggrunden

Det er spændende at lære nyt, og uddannelse er nøglen til et aktivt liv og et rigt samfund. For det enkelte menneske giver uddannelse mulighed for at få et godt arbejde og adgang til sociale netværk. For kommunen, som fællesskab, betyder det et stærkere erhvervsliv og et solidt økonomisk grundlag.

Viden og uddannelse er grundlaget for, at Danmarks erhvervsliv kan gøre sig gældende i en global konkurrence. Virksomheder i alle størrelser kan drage nytte af mere viden og uddannelse. Virksomheder, som ansætter højtuddannede, vokser hurtigere og har større chance for at overleve. Også de offentlige arbejdspladser vil i fremtiden stort set kun efterspørge medarbejdere, der har en uddannelse.

Folkeskolen er grundlaget for andre uddannelser. Holbæk Kommunes strategi for Fremtidens Folkeskole fastslår, at børn og unge skal både dannes og uddannes for at kunne klare sig. De skal uddannes til noget, så de kan få et arbejde, og de skal dannes til nogen, så de kan få et godt og selvforsørgende liv. 

Kommunen har både et stort ansvar og mange muligheder for at påvirke uddannelsesniveauet hos borgerne. Uddannelsesniveauet hos borgerne i Holbæk Kommune er fortsat er lavere end landsgennemsnittet. Det giver os udfordringer i forhold til både erhvervsudvikling og den kommunale økonomi.

Der er et højt frafald på ungdomsuddannelserne. Holbæk har derfor en høj andel af unge på offentlig forsørgelse. Samtidig er der en tendens til, at de ufaglærte jobs forsvinder. Ufaglærte risikerer derfor at blive tabere på fremtidens arbejdsmarked. Vores børn bør generelt blive bedre uddannet, end vi selv er.

Derfor vil Holbæk Byråd arbejde for, at borgerne og særligt de unge bliver uddannet til fremtiden. 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk