Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
En samlet kommune med by og land
En samlet kommune med by og land

Du er her: Home Temaplaner Udviklingsstrategi - gammel 8 pejlemærker Bymønster

En samlet kommune med by og land

Holbæk Kommune består af et stærkt netværk af forskellige byer og landsbyer, der er omkranset af landskabet og fjorden.

Holbæk by er kommunens hovedby og center for handel og oplevelser. De øvrige byer spiller forskellige rolle afhængig af deres placering og størrelse. 

Holbæk Byråd ønsker at arbejde for Holbæk Kommune som en samlet kommune med by og land.

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder:

  • Holbæk som hele kommunens hovedby 

  • Stærke mellemstore byer  

  • Et varieret udbud af attraktive byer, landsbyer og boligområder 

 

Troldehøjen  

Forsamlingshuset i Skamstrup danner sammen med møllen rammen om forskellige aktiviteter som byfest, loppemarked eller som her andespil.

Landsbyen har på trods af sin lille størrelse alligevel fundet sin egen hovedrolle i Holbæk Kommunes bymønster.


Holbæk som hele kommunens hovedby  

Holbæk er kommunens hovedby og et attraktivt og dynamisk center for erhverv, handel, privat og offentlig service til gavn for alle kommunens borgere. Byen skal tilbyde et varieret udbud af boligområder, arbejdspladser og sociale og kulturelle mødesteder – også med funktioner, der rækker ud over kommunegrænsen. Holbæk skal være kommunens trafikale centrum for kollektiv regional og lokal trafik.   

Det vil vi gøre ved at:
  • Sikre et godt og varieret handels-, oplevelses- og kulturliv i Holbæk by.

  • Understøtte konkrete projekter, der bidrager med mere liv og aktivitet i Holbæk by.

  • Videreudvikle Holbæk Havn til et attraktivt sted for besøgende og beboere bl.a. ved at binde havnen sammen med den eksisterende by og udnytte fjordens potentiale for oplevelse og aktivitet. 


Stærke mellemstore byer

De mellemstore byer, der i kraft af deres størrelse og trafikale beliggenhed spiller en rolle for større dele af kommunen, skal styrkes. De mellemstore byer skal rumme offentlig som privat service samt et bredt udbud af boliger og arbejdspladser.

Det vil vi gøre ved at:
  • Planlægge for en helhedsorienteret byudvikling i de mellemstore byers bymidter.

  • Understøtte konkrete projekter, der bidrager med mere liv og aktivitet i de mellemstore byer.


Et varieret udbud af attraktive byer, landsbyer og boligomrĂĄder

Forskellige byer har forskellige forudsætninger og potentialer.Vi skal udnytte forskelligheden og de lokale kvaliteter til at skabe et varieret udbud af attraktive byer, landsbyer og boligområder. Landbrugserhvervet og de små virksomheder på landet har betydning for skabelsen af levende landsbyer og landdistrikter.   

Det vil vi gøre ved at:  
  • Understøtte de mindre byers kvaliteter og forskellighed gennem planlægningen.

  • Understøtte lokale borgerdrevne projekter, der bygger videre pĂĄ de lokale kvaliteter.


Købvstaden med opland  

Uden et frugtbart opland og fjorden havde Holbæk by aldrig udviklet sig til det, som den er i dag. Nøglen til velstand på egnen har været samspillet mellem opland og købstad, hvor bønderne afsatte varer til købmandsgårdene.


Baggrunden

Holbæk Kommune består af et stærkt netværk af forskellige byer og landsbyer, der er omkranset af landskabet og fjorden. Holbæk by er kommunens hovedby og center for handel og oplevelser. De øvrige byer spiller forskellige rolle afhængig af deres placering og størrelse. 

Byernes roller forandres i takt med måden, vi lever på. Vi er i dag langt mere mobile. Vi kører længere efter arbejde, indkøb og kultur- og naturoplevelser. Hvor selv de mindre byer og landsbyer tidligere havde både handelsliv og kommunekontor, er disse funktioner i dag samlet i større enheder i Holbæk by eller i de mellemstore byer. I hele landet vokser byernes andel af befolkningen, blandt andet fordi erhvervsudviklingen sker i byerne. Denne udvikling fra land til by ses også i Holbæk Kommune. Det betyder, at vi står over for en række udfordringer bl.a. trængselsproblemer på vejene og affolkning af landområderne. Disse udfordringer giver sammen med klimaproblematikken et behov for at redefinere byernes roller og samspillet i kommunen.

Vores byer er forskellige, og denne variation er en del af Holbæk Kommunes identitet og kvalitet. Vores byer rummer forskellige kvaliteter og styrker. Derfor skal alle byer heller ikke kunne det samme – og alle services og funktioner skal ikke findes i alle byer. Det handler i stedet om at skabe et godt samspil mellem byerne, som kan medvirke til at skabe sammenhænge og fælles forståelse samt bidrage til at løfte udviklingen i hele kommunen. 

Bymønsteret angiver rollefordeling og samspil mellem byerne. Det lægger sporene ud for erhvervs- og detailhandelsudviklingen, strukturdebatter, byudvikling med mere. Det er vigtigt, at skabe balance mellem udviklingen af de større byer, de mindre byer og landsbyerne, så vi udnytter ressourcerne hensigtsmæssigt og samtidig understøtter en bæredygtig udvikling. Vi skal på den ene side understøtte en udvikling, der sikrer Holbæk som kommunens attraktive og dynamiske hovedby med et bredt udbud af erhverv, boliger, offentlig og privat service samt oplevelser. Samtidig skal det være attraktivt at bo, leve og arbejde i hele kommunen. 

Holbæk Byråd ønsker at arbejde for Holbæk Kommune som en samlet kommune med by og land.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk