Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Ansvar for fremtiden
Ansvar for fremtiden

Du er her: Home Temaplaner Udviklingsstrategi - gammel 8 pejlemærker Bæredygtighed

Ansvar for fremtiden

I Holbæk Kommune mener vi det er vigtigt at tage ansvar for fremtiden. De næste generationer skal have gode muligheder for at få opfyldt deres behov.

De naturgivne ressourcer, jordens, vandets og luftens kvalitet, skal ligesom kulturarven og den biologiske mangfoldighed bevares for vores efterkommere. 

Holbæk Byråd ønsker gennem arbejdet med bæredygtig udvikling at tage ansvar for fremtiden.

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder:

 • Bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse

 • Holbæk Kommune drives klima- og miljøvenligt

 • Borgernes og virksomhedernes egne projekter


 

Vindmøller på Hagesholm  

De nyopførte vindmøller ved Hagesholm kan årligt producere energi svarende til forbruget i en tredjedel af husstandene i Holbæk Kommune. Møllerne bidrager til målene om øget brug af vedvarende energikilder, der skal sikre en bæredygtig udvikling.


Bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse

Bæredygtighed skal være bredt forankret i den kommunale virksomhed på tværs af faggrænser og være synlig i kommunes planer og politikker. Vi vil stille skærpede krav til bæredygtighed.   

Det vil vi gøre ved at:
 • Mindske energi- og ressourceforbruget ved at fremme klima- og miljørigtigt byggeri og forsyning, affaldssortering og lokal nedsivning af regnvand.

 • Mindske energi- og ressourceforbruget ved at give mulighed for at bygge højere og tættere ved stationerne, hvor der er adgang til kollektiv trafik.

 • Mindske energiforbruget ved at arbejde for større fremkommelighed på vejene og bedre tilgængelighed for de bløde trafikanter.

 • Værne om kommunens natur- og landskabsværdier - herunder den biologiske mangfoldighed, så naturen bliver mere robust og tilpasningsdygtig over for klimaændringer.

 • Imødegå klimaforandringerne ved at udøve en helhedsorienteret og koordineret klimaindsats.


Holbæk Kommune drives klima- og miljøvenligt

Holbæk Kommune skal vise vejen blandt andet ved at opføre og drive egne bygninger og institutioner energirigtigt. Miljøbevidsthed skal være en naturlig del af medarbejdernes og brugernes dagligdag blandt andet i form af affaldssortering, digital sagsbehandling og en grøn indkøbspolitik.

Det vil vi gøre ved at:
 • Fortsætte energirenoveringen af de kommunale bygninger og institutioner samt etablere vedvarende energi og herved bidrage til at mindske energiforbruget.

 • Udpege kommunale byggerier der skal opføres som CO2-neutralt byggeri, som kan virke som læringsprojekter og give inspiration - også til private bygherrer.

 • Pleje de kommunale naturområder på en måde, der fremmer biologisk mangfoldighed. 


Borgernes og virksomhedernes egne projekter

Holbæk Kommune skal understøtte borger- og virksomhedsdrevne initiativer og konkret projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling. Holbæk Kommune skal stille viden til rådighed for borgere, virksomheder og andre der ønsker at gøre en aktiv indsats.   

Det vil vi gøre ved at:
 • Samarbejde med lokale foreninger og virksomheder, der ønsker at bidrage til en mere bæredygtig udvikling.

 • Inddrage og rådgive borgere og virksomheder i de energibesparende initiativer, der foretages i kommunen med henblik på at mindske energi og ressourceforbruget.

 • Planlægge for en-tre områder hvor der kan eksperimenteres med alternative og bæredygtige bygge- og boformer.

 • Vejlede og støtte private grundejere med naturplejeprojekter, der kan bidrage til fremme af biologisk mangfoldighed.


Stensholmsgården i 1930'erne  
Stenholmsgården ved Tølløse har været beboet af den samme familie igennem 7 generationer.
 
På en slægtsgård skal hver generation passe gårdens jord, bygninger og besætning med henblik på, at næste generation en dag skal overtage driften.

Baggrunden

I Holbæk Kommune mener vi det er vigtigt at tage ansvar for fremtiden. De næste generationer skal have gode muligheder for at få opfyldt deres behov. De naturgivne ressourcer, jordens, vandets og luftens kvalitet, skal ligesom kulturarven og den biologiske mangfoldighed bevares for vores efterkommere.

Det handler om at sikre en bæredygtig udvikling og om at tage ansvar for vores handlinger, fordi de har konsekvenser for andre her på jorden. Det handler om måden vi indretter vores byer på, og om hvordan vi behandler landskabet mellem byerne. Bæredygtighed handler også om menneskers grundlæggende behov for tryghed, sociale aktiviteter og kreative udfoldelsesmuligheder. 

Klimaet forandrer sig, og vores store energiforbrug bærer hovedansvaret. Det vurderes, at vi i Danmark i fremtiden vil opleve kraftigere regnskyl, flere oversvømmelser, storme og hedebølger. Samtidig er miljøproblemerne på flere andre områder vokset. Vores naturområder er under pres, der sker stadig forurening af vand og luft, og vi bruger flere og flere kemikalier samtidigt med at affaldsmængderne øges. Udfordringerne er tværgående, og det er derfor vigtigt at styrke relationerne og samarbejdet mellem nabokommuner, lokale ildsjæle, erhvervslivet og Holbæk Kommune. 

Holbæk Byråd ønsker gennem arbejdet med bæredygtig udvikling at tage ansvar for fremtiden.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk