Planportal
Kommuneplan
Temaplaner
Lokalplaner
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer
Annoncering

Du er her: Home / Temaplaner / Spildevand 2020-2030 / Rammer for spildevand / Renseanlæg

Strukturplan for renseanlæg

Status for renseanlæg

Der er i alt 10 offentlige renseanlæg i Holbæk. De største er Holbæk og Tornved Renseanlæg, der kan håndtere spildevandet fra henholdsvis 60.000 og 22.500 personer. Samtlige offentlige renseanlæg, den nuværende anlægstype og anlæggenes rensekapacitet, kan du finde en liste over, ved at klikke på link til status og plan for renseanlæg.

Status for renseanlæggene er vist i nedenstående tabel.

Anlæg

Type

Overholder rensekrav 2018

Nedlægges i planperioden

Recipient

Holbæk

MBNDKF

Ja

Vurderes, jf. evt. samarbejde med Odsherred Kommune

Holbæk Fjord

Isefjord

Bybjerg

MBNDK

Ja

Nej

Isefjord

Tornved

MBNDK

Ja

Nej

Lammefjord

Isefjord

Svinninge

MBNDK

Ja

Vurderes i sammenhæng med evt. ny renseløsning for Holbæk renseanlæg

Lammefjord

Isefjord

Gislinge

MBNDK

Ja

Vurderes i sammenhæng med evt. ny renseløsning for Holbæk renseanlæg

Lammefjord

Isefjord

Tysinge

MBNDK

Ja

Nej

Åmose Å, Tissø

Storebælt

Regstrup

MBNDK

Ja

Ja – 2023-24

Regstrup Å

Næsby

MB

Ja

Ja - 2022

Isefjorden

Hellestrup Syd

M

Ja

Ja – 2020-21  

Kalvemose Å

Godthåb Faurbo

M

Ja

Ja - 2023

Skelbækrenden

Forklaring på type:

- M: Mekanisk

- B: Biologisk

- N: Nitrifikation (fjernelse af ammoniak ved iltning)

- D: Denitrifikation (fjernelse af kvælstof)

- K: Kemisk fældning af fosfor.

- F: Filter

Fremtidig Struktur for renseanlæg

Spildevandet i Holbæk Kommune renses på 10 offentlige renseanlæg i 2019. De to foregående spildevandsplaner har indeholdt en plan for den fremtidige renseanlægsstruktur, som har medført at antallet af offentlige rensningsanlæg er blevet reduceret. Siden 2015 er renseanlæggene i St. Merløse, Ugerløse, Undløse, Østrup og Skov Valenrød blevet nedlagt.

I de kommende år vil yderligere 4 anlæg blive nedlagt jf. nedenstående liste:

 Renseanlæg

Planlægges nedlagt

Ledes til

Hellestrup syd

2020-21

Holbæk

Næsby

2022

Bybjerg

Godthåb-Faurbo

2023

Svinninge

Regstrup

2023-24

Tornved

Der arbejdes stadig videre med en flytning af det nuværende Holbæk Renseanlæg, og i den forbindelse har Holbæk og Odsherred kommuner indgået et tværkommunalt samarbejde om en fælles renseløsning, der samtidig vil reducere næringsstoftilførslen til Isefjorden væsentligt.

Dette er besluttet ved en hensigtserklæring underskrevet af begge kommuners borgmestre den 13.maj 2019. Dette samarbejde har til formål at fremme den politiske opbakning til miljøprojektet, og derigennem sikre politisk godkendelse fra begge kommuner.

En eventuel beslutning om en ny renseløsning for Holbæk renseanlæg, vil efterfølgende indstilles vedtaget som et tillæg til spildevandsplanen. 

Placeringen af planlagte afskærende ledninger ved nedlæggelse af renseanlæg fremgår af GIS-kort for kloakoplande. Alle placeringer er omtrentlige, da det endelige tracé først kan fastlægges ved en detailprojektering.

Den overordnede renseanlægsstruktur baseres efter 2024 på 6 offentlige renseanlæg, som angivet i nedenstående tabel.

(Renseanlæg i Holbæk Kommune efter centralisering).

Anlæg

Godkendt

kapacitet [PE]

Recipient

Modtager i plan spildevand
fra nedlagte renseanlæg

Holbæk

60.000

Holbæk Fjord/Isefjord

Hellestrup Syd

Bybjerg

1.900

Isefjord

Næsby

Tornved

22.500

Lammefjord/Isefjord

 Regstrup

Svinninge

4.500

Lammefjord/Isefjord

Godthåb-Faurbo

Gislinge

5.170

Lammefjord/Isefjord

 

Tysinge

17.000

Åmose Å/Tissø/Storebælt

 

 

Holbæk Renseanlæg

Private anlæg større end 30 PE

Større private renseanlæg omfatter anlæg over 30 personækvivalenter, der ikke er drevet og vedligeholdt af den offentlige forsyning, men hvor drift og vedligeholdelse afholdes af de personer, der er tilsluttet det pågældende anlæg.

Planlagte tiltag

De anlæg, som ligger i vandplan-opland med krav om spildevandsrensning og udelukkende foretager mekanisk/bundfældning af spildevandet, kan i planperioden forvente påbud om forbedret rensning af spildevandet.

Ved et eventuelt påbud kan anlæggets ejer/ejerlav med fordel forhandle med forsyningen om en eventuel offentlig overtagelse af forsyningsområdet. I de fleste tilfælde vil det være økonomisk og miljømæssigt fordelagtig at afskære spildevandet til et større offentligt renseanlæg.

Anlægsnavn

Note

Bennebo

Mekanisk anlæg

Friheden Renseanlæg

 

Knabstrup Teglværk

 Kloakering ca.2027

Bukkerup Spildevand ApS

Mini renseanlæg m.m.

Luthersk Missions Lejrcenter

Nedsivning

Mårsø

Mekanisk anlæg

Søtoftegård

 

Gedebjerg Camping

 Kloakering ca. 2028

Orøstrand (Børrehoved drengehjem)

Mekanisk-biologisk

Bukkerup Spildevand ApS, håndterer spildevand fra cirka 43 ejendomme i Bukkerup Vandværks opland. Betalingsvedtægter m.m. tinglyses ejendommene.

Herudover drives der flere mindre private anlæg/spildevandslav, som renser spildevand fra færre end 30 personer.

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk