Planportal
Kommuneplan
Temaplaner
Lokalplaner
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer
Annoncering

Du er her: Home / Temaplaner / Spildevand 2020-2030 / Politik og mål / Vandområdeplan

Vandområdeplanen

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks vandløb, søer, grundvand og kystvande i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Planerne gælder i en 6-årig planperiode. Herefter udarbejdes nye planer for de næste 6 år. Indsatsen til forbedring af vandmiljøet beskrevet i planerne, for hver planperiode, tilpasses det aktuelle behov.  Nuværende vandområdeplaner er anden generation og gælder for planperioden 2015-2021. En tredje generation af vandområdeplanerne skal vedtages senest den 22. december 2021. For at komme til nuværende vandområdeplaner klik på link til vandområdeplaner.

Holbæk Kommune er omfattet af Vandområdeplan for Vandområdedistrikt Sjælland og planens indsatser for overløb og spredt bebyggelse i Holbæk Kommune er gennemgået herunder.

Der er ikke udpeget indsatser for renseanlæg i Holbæk Kommune.

Overløb

Under kraftig regn har fælleskloakerede systemer ofte ikke kapacitet til at aflede overfladevand og spildevand til renseanlæg, hvilket kan medføre, at urenset spildevand og regnvand udledes til recipienten i såkaldte overløb. Vandområdeplanen har udpeget 11 overløb i Holbæk Kommune, hvor der skal ske en indsats for at reducere de udledte mængder. Det er op til Holbæk Kommune og Fors A/S at dokumentere de udledte mængder og foretage de nødvendige ændringer af afløbssystemet for at nedbringe belastningen.

Fors A/S har opstillet modeller, som kan beregne den årlige udledte vand- og stofmængde for samtlige udløb i Holbæk Kommune. I tilfælde hvor der er planlagt fuld separering af fælleskloak vil overløbene blive overflødige og kan sløjfes helt. Hvor dette ikke er tilfældet leverede Fors A/S i 2016 en plan for nedbringelse af overløbsmængden for de i vandområdeplanerne prioriterede overløb. Fors A/S afsætter derudover årligt midler i investeringsplanen til afhjælpning af problematiske overløb.

Beton overløbskant

De 11 områder, som er udpeget i Vandområdeplanerne, fremgår af nedenstående tabel.

 

Vandplan
Udløbsnr.

Spildevandsplan
Udløbsnr.

Placering

Bemærkning

1

U59

UT0010

Tornved, Tornved Byvej

Er separeret
Overløb ikke nedlagt

2

U25

UMØ040

Mørkøv, C. Hansensvej

Er separeret

3

0302

UGH020

Gl. Hagested, Præsteengen

Spare bassin etableret – øvrig indsats mangler.

4

U20

UUMØ270

Mørkøv gl. renseanlæg
Mørkøv Kirkevej

Sparrebassin ved udløb er etableret

5

E1CU01F

URE08R

Regstrup, Skovgårdsvej

Er separeret

6

E1DU015

URE140

Regstrup, Løvenborgvej

Sparrebassin ved udløb er etableret

7

H00U00R

UKV050

Risbjergvej, Kvanløse

Er Separeret

8

G001U35F

USJ090

Ådalen, Sdr. Jernløse

Er Separeret

9

022.1

UUS02R

St. Merløse, Udstrup

Er Separeret

10

021.2

Sløjfet

Bygaden, St. Merløse

Er Separeret

11

021.5

USM020

Falkevej, St. Merløse

 

Som det fremgår, er der foretaget indsats over for 9 af områderne, dog udestår to overløb:

U59, Tornved Byvej, Tornved:
Overløbet er endnu ikke nedlagt, da en ejendom mangler at separere regnvand fra spildevandssystemet. Oplandet er separeret. Indsatsen har høj prioritet hos Fors A/S.

0302, Præsteengen, Gl. Hagested:
Fors A/S har igangsat et analysearbejde i forhold til det resterende overløb, som endnu udestår. Der er set overordnet på løsningsscenarier for flg. tre muligheder: Etablering af bassin på fællessystemet, LAR og separatkloakering. Før der vælges at arbejde videre med et af scenarierne, vil Fors A/S efterprøve løsningsscenarierne ved hjælp af den hydrauliske model, hvorved der tages højde for flaskehalse, opstuvninger mv. i systemet.En detaljeret beskrivelse af indsatsen overfor Præsteengen er beskrevet i rapporten ” Overløb i Holbæk – analyserapport med fokus på miljøbelastning og tiltag” fra 2016.

udpegede overløb

 

Bebyggelse i det åbne land

I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ukloakerede ejendomme en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes. Dette skyldes blandt andet spildevandets høje indhold af organisk stof, ammoniak, næringssalte og bakterier.

Rensekravene er fastsat i Vandområdeplanerne og alle oplande er tildelt en renseklasse, som afhænger af det vandområde som spildevandet ledes til. De forskellige renseklasser er anført i tabellen nedenfor. De udpegede oplande kan fremsøges ved at klikke på link til oversigtskort til renseklasser. De tidligere amter udpegede de oplande, hvor der skulle ske en indsats overfor ukloakerede ejendomme i det åbne land. En del af denne indsats er endnu ikke fuldt gennemført, og er derfor forsat en del af vandområdeplanen.

For ejendomme i udpeget opland skal spildevand renses i overensstemmelse med den renseklasse, der er fastlagt for det enkelte opland. Kommunerne skal inden der meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning foretage en konkret vurdering af, om ejendommen udleder spildevand til det pågældende vandområdesystem og at nedstrøms liggende vandområde ikke har målopfyldelse bl.a. på grund af spildevandstilførsel.

Maksimale udleder fra godkendte spildevandsanlæg i de enkelte renseklasser fremgår af nedenstående tabel.

Renseklasse

 

BI5 (mod)

mg/l

Eller COD

mg/l

NH3+NH4++N

mg/l

Total P

mg/l

SOP 10 75 5 1,5
SO 10 75 5  
OP 30 125   1,5
O 30 125    

O: Reduktion af organisk stof

SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt Nitrifikation

P: Reduktion af fosforBI5(mod): Modificeret

BI5 analyse, hvor Nitrifikationen forhindres

COD: Organisk stof. Kan benyttes alternativt til BI5

For at beskytte drikkevand, vandløb og søer, er det nogen steder mest hensigtsmæssigt at foretage en kloakering af de fritliggende ejendomme eller samlede bebyggelser, og hvor spildevandet ledes hen til moderne renseanlæg. Andre steder skal den enkelte grundejer selv etablere et renseanlæg, der opfylder ovennævnte rensekrav. I forhold til den tidligere spildevandsplan er en række planlagte kloakoplande overgået til det åbne land, hvor grundejeren selv skal etablere en godkendt renseløsning. Når kommunen meddeler påbud om forbedret spildevandsrensning skal der gives et tilbud om kontraktligt medlemskab af Fors A/S. I denne spildevandsplan er der ca. 1400 ejendomme, der skal spildevandskloakeres og yderligere ca. 2200 ejendomme, som ikke overholder rensekravet og skal have påbud om forbedret rensning af spildevandet.

Spildevandsforhold og den planlagte kloakering fremgår af spildevandsplanens kortværk. For at se kortet klik på  link til kort over kloakoplande.

Ejendomme som ikke er planlagt kloakeret, og som ikke overholder gældende rensekrav, kan i planperioden forvente krav om forbedret spildevandsrensning ved anlæg af individuelle renseløsninger. De berørte lodsejere vil samtidig blive tilbudt medlemskab af kloakforsyningen.

 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk