Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Tilslutning til kloak
Ret og pligt Offentlig eller privat kloak Tilslutning til kloak Fra fælles til seperat Påbud om rensning Tømningsordning Betalingsvedtægt Privat spildevandslav

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Ret og pligt Tilslutning til kloak

Tilslutningsret og pligt

Efter Miljøbeskyttelseslovens §32 fastlægger byrådet i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg.

I det omfang ejendomme skal tilsluttes offentlig kloak vil dette fremgĂĄ af kortet over kloakoplande.

Når byrådet i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt, når Holbæk Forsyning har ført stik frem til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.

Der kan i enkelte tilfælde forekomme ejendomme som er udlagt til kloakering i planperioden, men som indenfor de seneste år har etableret en godkendt renseløsning. Der vil ikke blive påbudt tilslutning til kloak før godkendte anlæg er mindst 15 år gamle.

Indenfor et i spildevandsplanens fastlagt kloakopland er det kloakforsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtet til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger.

Kloakeringerne foretages normalt efter følgende procedure:

  • Udsendelse af orienteringsbrev til lodsejere med information om kloakering og tidsfrist for ejendommenes tilslutning.
  • Afklaring af spørgsmĂĄl, ønsker m.v.
  • Detailprojektering af off. kloaksystem.
  • Etablering af offentligt kloaksystem.
  • Tilslutning af spildevand fra ejendom

Specielt for kloakering i det ĂĄbne land

Spildevandsplanen indeholder en kortlægning af de områder i det åbne land, som skal kloakeres. Udpegningen er baseret på en prioritering af de samlede bebyggelser (landsbyer og sommerhusområder), som det vil være miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt at kloakere.

Der er herefter foretaget en analyse af, hvor det vil være miljømæssigt og økonomisk hensigsmæssigt at foretage en kloakering af fritliggende ejendomme, fremfor etablering af lokale renseløsninger, som f.eks. minirenseanlæg eller nedsivningsanlæg. Analysen tager hensyn til vandindvindinger, nitratfølsomme områder og områder med særlige drikkevandsinteresser.
De afskærende spildevandsledninger fra de samlede bebyggelser, indgår i en analyse af øvrige afstande fra kloakledninger til fritliggende ejendomme med rensekrav. Hvor afstanden til de fritliggende ejendomme gør det rentabelt at foretage en kloakering er disse medtaget i spildevandsplanens planlagte kloakopland.

Det skal bemærkes, at kommunen kan give tilladelse til at en samlet bebyggelse etablerer sig i et privat spildevandslav, hvor anlægget således drives privat og kontroltilsynet foretages af kommunen. Bebyggelser kan således, hvis de ønsker det ansøge kommunen om etablering af privat anlæg, læs mere om dette her.


Manglende tilslutning

Hvis tilslutningspligten ikke overholdes af grundejeren, er kommunen berettiget til ved autoriserede kloakmestre - og for ejerens regning - at lade udføre tilslutning af ejendommen. Skriftlig varsel herom sendes anbefalet til grundejeren senest en måned før arbejdets påbegyndelse.


Nedlæggelse af stik

Nedlæggelse / lukning af stikledninger der ikke er i brug, skal ske ved afpropning ved hovedledningen. Hvis der er stik på stik som fortsat er i brug, skal afpropning ske umiddelbart ved det stik som fortsat anvendes.

Nedlæggelse kan f.eks. ske ved anvendelse af rottestopprop eller anden metode udført af autoriseret kloakmester. Alternativt kan forsyningen kontaktes for et tilbud og pris på afpropning af stik.


Afledningsforhold

I den administrative praksis er det fastslået, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation (spildevandet skal kunne løbe af sig selv), og at det som et led i forsyningspligten er kloakforsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for en sikker drift ved afledning af spildevand fra kælderplan, f.eks. en pumpe eller en kontraventil, for at forhindre tilbagestuvning, påhviler ansvaret alene grundejeren.


Tilslutningstilladelse

Holbæk Kommune meddeler tilslutningstilladelse til virksomheder eller ejendomme, der afleder særligt store vandmængder og/eller særligt forurenet spildevand til det offentlige kloaksystem. Holbæk Forsyning følger spildevandsvejledningen, og giver som udgangspunkt altid tilslutningstilladelse for industri- og procesvand.

En tilslutningstilladelse skal indeholde:

  • Baggrund og lovgivning.
  • Oplysning om maksimale vandmængder og stofkoncentrationer, der mĂĄ udledes.
  • Oplysning om krav til analyse af spildevandets indhold.
  • Oplysning om kriterier for revision af tilladelsen og klagemulighed.

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk