Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Påbud om rensning
Ret og pligt Offentlig eller privat kloak Tilslutning til kloak Fra fælles til seperat Påbud om rensning Tømningsordning Betalingsvedtægt Privat spildevandslav

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Ret og pligt Påbud om rensning

Påbud om forbedret rensning

Herunder kan du læse mere om dine muligheder som grundejer efter modtagelse af et påbud om forbedret rensning af spildevandet.

Hvis du vil læse mere om reglerne for udstedelse af påbud, og kommunens administration af dette, henvises til rammer for spildevand.

Klik her for at læse om dine muligheder for at låne til de omkostninger der er forbundet med et påbud om rensning.

Tryk her for at fremsøge din

adresse på kort med kravoplande.


Grundejerens muligheder

Når den enkelte grundejer modtager et påbud om forbedret rensning, har vedkommende tre muligheder:

  1. Grundejeren ønsker ikke at modtage tilbuddet om kontraktligt medlemskab af FORS A/S. Ejeren sørger selv for at etablere for bedret rensning, der overholder kravet til renseklasse. Du kan se de anlæg mest almindelige anlæg du kan vælge mellem her:pdf Diagram-private anlæg. (139.3 KB)

  2. Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af FORS A/S. FORS A/S finansierer, etablerer, driver og vedligeholder en renseløsning, der vælges af FORS A/S. Anlægget ejes af grundejeren. Ejeren betaler tilslutningsbidrag og efterfølgende et årligt vandafledningsbidrag. Du kan se de anlægstyper der tilbydes fra forsyningen herpdf Diagram-forsyningsanlæg. (128.7 KB).

  3. Grundejeren tager imod tilbuddet, men foretrækker et andet anlæg end det af Holbæk Forsyning valgte, og som lever op til spildevandsplanens krav. FORS A/S finansierer, etablerer, driver og vedligeholder den ønskede renseløsning. Ejeren betaler tilslutningsbidrag, et efterfølgende årligt vandafledningsbidrag samt en eventuel prisforskel mellem den tilbudte og den ønskede renseløsning.

Ved løsning 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Såfremt et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.
Ved løsning 2 og 3 skal grundejeren, ud over tilslutnings- og vandafledningsbidrag, afholde udgifter i form af eksempelvis ombygning/renovering af bundfældningstank, så gældende krav opfyldes, driftsudgifter i form af eksempelvis strøm og vand til den valgte renseløsning, omlægning af kloakledninger samt forsikring af renseløsningen. Desuden skal ejeren selv sørge for bortledning af tag- og overfladevand.
Tømning af bundfældningstanke er i alle tre tilfælde omfattet af tømningsordningen. Ved løsning 2 og 3 afholder FORS A/S udgifter til tømning af bundfældningstanken.

Privat spildevandslav: Hvis flere tætliggende ejendomme kan blive enige om at etablere et fælles renseanlæg er dette også en mulighed. Du kan læse mere om dette her.

Minirenseanlæg

Eksempel på minirenseanlæg


Etablering af eget anlæg

Mange lodsejere vælger selv at etablere et anlæg til forbedret rensning af spildevandet, da dette i mange tilfælde er den økonomisk mest fordelagtige løsning.

Ved medlemskab af kloakforsyningen skal der betales tilslutningsbidrag og en takst pr. afledt kubikmeter spildevand til forsyningsselskabet. Derfor vælger mange lodsejere selv at etablere eget spildevandsanlæg. I de tilfælde, hvor forbedringen af spildevandsrensningen kan ske ved etablering af nedsivningsanlæg, vurderes det, at langt de fleste ud fra en økonomisk betragtning vil vælge ikke at indtræde i kloakforsyningen.

Du kan ved hjælp af spildevandsplanens kort over aktive vandindvindinger, jordartskort og kort over grundvandets dybde under terræn, danne dig et indtryk af om det vil være muligt at etablere et nedsivningsanlæg.

Vandindvindinger: Af spildevandsplanens kort fremgår beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer. Ifølge spildevandbekendtgørelsen skal der være mindst 300 meter fra nedsivningsanlæg til vandindvindingsanlæg med krav om drikkevandskvalitet.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres ned til 150 meter fra indvindning, hvis det kan dokumenteres, at nedsivningen kan ske uden risiko for vandindvindingen. Forureningen med spildevand fra spredt bebyggelse til overfladevand kan undgås ved at nedsive spildevandet. Det skal imidlertid sikres, at nedsivning er forenelig med grundvandsbeskyttelsen.

Jordart og grundvandsdybde: Ud over beskyttelseszoner for indvinding af drikkevand, skal spildevandet også kunne nedsive på den aktuelle lokalitet. For at være sikker på om nedsivning kan lade sig gøre kan du bede en autoriseret kloakmester udføre en nedsivningstest på din ejendom.


Eksempel på rensemetoder

Til lokal håndtering af spildevandet findes en række spildevandsanlæg, der opfylder rensekravene i de enkelte renseklasser. Herunder beskrives anlægstyperne kortfattet.

For detaljerede oplysninger om anlægstyperne henvises til relevante vejledninger fra Miljøstyrelsen om anlægstyper i det åbne land (www.mst.dk).

Holbæk Kommune har i samarbejde med andre kommuner udarbejdet vejledninger og videoer, der viser de forskellige anlægstyper. Information kan findes på hjemmesiden http://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/spildevand/andre-spildevandsloesninger/

Der findes vejledninger for følgende anlægstyper:

  • Nedsivningsanlæg
  • Biologiske sandfilteranlæg og rodzoneanlæg
  • Krav til indretning og typegodkendelse af biologiske minirenseanlæg
  • Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

De typiske rensemetoder er angivet i tabellen med angivelse af tilhørende renseklasse.

Et beplantet filteranlæg svarer til et rodzoneanlæg, men med forbedret lodret gennemstrømning gennem rodzonen.

Rensemetode Renseklasse

SOP SO OP O
Nedsivningsanlæg
Minirenseanlæg
Samletank
Pileanlæg
Sandfilter
Beplantet filteranlæg
Rodzoneanlæg


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk