Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Private anlæg
Rammer for spildevand Strukturplan Det åbne land Renseanlæg Kloakoplande Ledningsanlæg Udløb Slamhåndtering Lokal afledning (LAR) Private anlæg

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Rammer for spildevand Private anlæg

Private anlæg

Herunder følger en fortegnelse over alle private fællesanlæg (større end 30 PE). For oplysninger om oprettelse af private spildevandslav henvises til beskrivelsen under ret og pligt.

Desuden beskrives de overordnede retningslinjer for private bygherrer og firmaer ved projektering af afvandingsanlæg fra nye bolig- eller erhvervsområder.


Private anlæg større end 30 PE

Større private renseanlæg omfatter anlæg over 30 personækvivalenter, der ikke er drevet og vedligeholdt af den offentlige forsyning, men hvor drift og vedligeholdelse afholdes af de personer, der er tilsluttet det pågældende anlæg.

Nedenstående liste indeholder alle registrerede større private renseanlæg i Holbæk Kommune. Hvor der er kendskab til planlagte nedlæggelser af private anlæg indenfor planperioden, er dette angivet i noten.

Holbæk Kommune giver tilladelse til udledning fra de større private renseanlæg og fører tilsyn med udledningen fra alle nedenstående anlæg.

Planlagte tiltag

Det fremgår at 3 af de 12 anlæg nedlægges i planperioden. De øvrige anlæg, som ligger i vandplan-opland med krav om spildevandsrensning og udelukkende foretager mekanisk/bundfældning af spildevandet, kan i planperioden forvente påbud om forbedret rensning af spildevandet.

Ved et eventuelt påbud kan anlæggets ejer/ejerlav med fordel forhandle med forsyningen om en eventuel offentlig overtagelse af forsyningsområdet. I de fleste tilfælde vil det være økonomisk og miljømæssigt fordelagtig at afskære spildevandet til et større offentligt renseanlæg.

Anlægsnavn Note
Beauvais A/S Nedlægges 2016
Bennebo Mekanisk anlæg
Brorfelde Observatorium Nedlægges 2016
Ebberup Mose Renseanlæg Nedlægges 2015/16
Friheden Renseanlæg
Knabstrup Teglværk
Luthersk Missions Lejrcenter Nedsivning
Mårsø Station Trixanlæg
Vadhuse NKT
Søtoftegård
Gedebjerg Camping
Orøstrand (Børrehoved drengehjem) Mekanisk-biologisk

Herudover drives der flere mindre private anlæg / spildevandslav som renser spildevands fra færre end 30 personer. Disse fremgår af spildevandsplanens kortgrundlag enten ved optegning af det privat fælles kloakopland i kort over kloakplande eller ved BBR-koden (privat fælles anlæg som fremgår ved klik på adressen i kort for det åbne land).


Afvanding ved nye bolig- og erhvervsområder

Af kommuneplanens mål fremgår det, at nye kloakområder så vidt muligt kun skal kloakeres for husspildevand, alternativt separatkloakeres, samt at der så vidt muligt skal ske lokal nedsivning af regnvand. Befæstelse skal begrænses i henhold retningslinjer fastlagt i spildevandsplanen (se under rammer for kloakoplande).

Spildevandsplanen udlægger de arealer som i planperioden kan kloakeres og definerer samtidig kloakeringstypen. Kloakeringstypen er som udgangspunkt offentlig spildevandskloakering, hvilket indebærer at overfladevand skal håndteres lokalt ved private anlæg (uden udledning af regnvand). For at imødegå situationer, hvor private bygherrer på et sent tidpunkt i projekteringsfasen bliver opmærksomme på at området er vanskeligt at afvande, eller jordarten/grundvandsforhold gør det vanskeligt at nedsive overfladevand, anbefales det at der udarbejdes en afvandingsplan så tidligt som muligt i processen.

Planlægningen af afvandingen bør følge nedenstående trin:

1: Som udgangspunkt undersøges muligheden for at nedsive regnvand fra området. I erhvervsområder kan vejvand kun nedsives, hvis der ikke er risiko for forurening af grundvandet. Da kapaciteten af nedsivningsanlæg er begrænset kan det forventes at der også skal etableres lokal opmagasinering af regnvand, som efterfølgende kan nedsive.

2: Hvis nedsivning ikke kan lade sig gøre, eller er begrænset til dele af området, kan der ansøges om udledningstilladelse til lokal recipient. Krav i den forbindelse fremgår her.

3: Hvis ingen af 2 ovenstående muligheder er til rådighed, kan der rettes henvendelse til forsyningen om mulighed for hel eller delvis tilslutning til offentlig regnvandskloak. Som udgangspunkt vil forsyningen forlange lokal forsinkelse af afstrømningen.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk