Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kloakoplande
Rammer for spildevand Strukturplan Det √•bne land Renseanl√¶g Kloakoplande Ledningsanl√¶g Udl√łb Slamh√•ndtering Lokal afledning (LAR) Private anl√¶g

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Rammer for spildevand Kloakoplande

Kloakoplande

Spildevandsplanen fastl√¶gger om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanl√¶g. N√•r Holb√¶k Kommune via spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt, n√•r forsyningen har f√łrt stik frem til grundgr√¶nsen. Kommunen afg√łr, hvorn√•r den fysiske tilslutning skal v√¶re gennemf√łrt.

Indenfor fastlagt opland i spildevandsplanen er det kloakforsyningen, der st√•r for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgr√¶nsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at bekoste udf√łrelse og vedligeholdelse af ledninger.

Der findes 4 forskellige kloakeringstyper: Fælleskloak, separatkloak, spildevandskloak og regnvandskloak.

  1. Fælleskloak: Alt spildevand afledes i samme ledningsnet (både overfladevand og husspildevand).
  2. Separatkloak: Overfladevand og husspildevand afledes i hver sin ledning.
  3. Spildevandskloak (Spv): Kun husspildevand afledes til offentlig kloak (overfladevand håndteres af grundejer).
  4. Regnvandskloak (Regn): Kun afledning af overfladevand (veje og pladser).

Desuden angives det også i spildevandsplanens kortværk om oplandet er privat kloakeret.

Fordelingen af kloakeringstyper i spildevandsplanen fremgår af nedenstående tabel. Det fremgår, at 93,1 ha fælleskloakeret opland forventes separeret.

 

Status Plan Kloakopland [ha]
Fælles Fælles 296,9
Regn Regn 7,4
Separat Separat 2941,9
Spv Spv 562,8
Spv - Privat regnvand Spv-privat regnvand 35,9
Privat - Separat Privat - separat 15,4
Privat - Spv Privat - Spv 15,3
Kloakoplande der ændres:
Fælles Separat 93,8
Privat - Fælles Spv 5,5
Privat - Spv Spv 1,6
Nye kloakoplande:
Intet Separat 121,1
Intet Spv 1498,9
SUM   5596,6

 

I spildevandsplanens kortgrundlag kan alle nuv√¶rende og planlagte kloakoplande ses og det er muligt at frems√łge en adresse. Alle kloakoplande er farvelagt efter kloakeringstype, og man kan ved klik p√• oplandet f√• yderligere oplysninger om oplandets status og eventuelle planlagte √¶ndringer. Alle oplande som er planlagt √¶ndret er markeret med skravering.

For detaljerede oplysninger om kloakoplande og tilh√łrende udl√łb henvises til spildevandsplanens kloakoplandsskemaer (oplandsskema-status og oplandsskema-plan). Af kloakoplandsskemaer fremg√•r bl.a. oplandets st√łrrelse, bef√¶stede areal og t√łrvejrsvandf√łring opgjort i personekvivalenter (PE).

Udledte vand- og stofm√¶ngder fra regnbetingede udl√łb, fremg√•r at udl√łbsskemaerne: Udl√łbsskema - status og udl√łbsskema - plan. Udledning af overfladevand fra separatkloak er beregnet p√• grundlag af oplandets bef√¶stede areal og den √•rlige nedb√łrsm√¶ngde. Udledninger fra overl√łbsbygv√¶rker er beregnet i ved at simulere ledningsnettet under p√•virkning med historiske regnserier (i programmet Mike Urban). De opgjorte udl√łbsm√¶ngder d√¶kker over et s√•kaldt "normal√•r", og udtrykker s√•ledes den gennemsnitlige √•rlige belastning.

Eksempel på deloplande i Holbæk by

Klik her for at se hele kortværket


Vejarealer og ledningsanlæg med andet ejerskab

Status

Vejarealer, der er beliggende inden for kloakoplande, afvandes som udgangspunkt til Holbæk Forsynings afvandingsanlæg.

I kloakoplande, som kun er kloakeret for spildevand, afvandes vejene til dr√¶nsystemer, gr√łfter eller regnvandet nedsives.

Vejarealer, der er beliggende uden for de i spildevandsplanen afgr√¶nsede kloakoplande, afvandes enten til Holb√¶k Kommunes afvandingsanl√¶g eller afledes separat til recipienten enten via nedsivning til jorden eller udl√łb til lokale vandl√łb, s√łer m.m.

Ud over vejanlæg findes også andre ledningsanlæg med andet ejerskab, som f.eks. ledninger ejet af grundejerforeninger, skoler og havne. Ejerskab af ledningsanlæg fremgår som udgangspunkt af ledningsdatabasen, men der kan stadig være områder, hvor databasen ikke er opdateret.

Plan
Der er ikke planlagt √¶ndringer i forhold til status. Ved etablering af nye kloakoplande skal regnvand fra vejarealer, hvor det er hensigtsm√¶ssigt og milj√łm√¶ssigt forsvarligt, afledes via vejgr√łfter eller lignende, hvorfra det enten nedsives eller afledes til n√¶rmeste recipient.

Ved st√łrre vejanl√¶g etableres regnvandsbassiner inden udl√łb til recipienten.

I planperioden vil forsyningen afklare ejerskab af fremmede ledninger, således at dette fremgår af ledningsdatabasen.


Maksimale befæstelsesgrader

Alle arealer angivet i spildevandsplanens bilag er beregnet p√• basis af digitalt grundkort. Bef√¶stelsesgrader er overf√łrt fra den tidligere spildevandsplan, og er i mange tilf√¶lde justeret manuelt p√• basis af teknisk grundkort.

For at minimere det antal gange kloaksystemet bliver overbelastet fremover, er der i nyere lokalplaner fastsat grænser for hvor meget forskellige typer arealer må befæstes, kaldet befæstelsesgraden.

De forskellige typer arealer er inddelt i kategorier efter, hvad de m√• anvendes til if√łlge kommuneplanen og lokalplaner.

Bef√¶stelsesgraden angiver s√•ledes, hvor stor en br√łkdel af regnvand/overfladevand, der maksimalt m√• afledes til det offentlige kloaksystem fra en ejendoms areal.

En befæstelsesgrad på 0 svarer til, at intet overfladevand må afledes til kloaksystemet, hvorimod en befæstelsesgrad på 1 svarer til, at overfladevand fra hele matriklens samlede areal må afledes til kloaksystemet.

Anvendelse jf. Kommuneplan og lokaplaner Maksimalt tilladelig befæstelsesgrad
Boligområder, åben lav 0,25
Boligområder, etageboliger og tæt lav 0,5
Centerområder, industriområder, håndværk, kontor og serviceområder 0,7

De fastsatte bef√¶stelsesgrader skal f√łlges, n√•r der tilbygges eller nybygges p√• en matrikel. Holb√¶k Kommune vil stille krav om overholdelse i byggetilladelsen.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk