Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Det åbne land
Rammer for spildevand Strukturplan Det åbne land Renseanlæg Kloakoplande Ledningsanlæg Udløb Slamhåndtering Lokal afledning (LAR) Private anlæg

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Rammer for spildevand Det åbne land

Det åbne land

I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ukloakerede ejendomme en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes. Dette skyldes blandt andet spildevandets høje indhold af organisk stof, ammoniak, næringssalte og bakterier.

Krav til spildevandsrensning og planlagt kloakering i det åbne land fremgår af spildevandsplanens kort.

Ved påbud om forbedret rensning i det åbne land, gives som minimum en tidsfrist på 2 år inden påbuddet skal efterleves.

Specielt om nedsivning af spildevand

Forureningen med spildevand fra spredt bebyggelse til overfladevand kan undgås ved at nedsive spildevandet. Det skal imidlertid sikres, at nedsivning er forenelig med grundvandsbeskyttelsen. Det tidligere Vestsjællands Amt har i Regionplan 2005 vurderet, at nedsivning af spildevand fra samlede bebyggelser (landsbyer etc.) kan give risiko for forurening af grundvandsressourcen. Det er her angivet at nedsivning fra bebyggelser (koncentreret nedsivning større end 30 PE) kan være uønsket, hvis bebyggelserne ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder).

For områder udpeget som nitratfølsomme gælder desuden, at tilladelse til etablering af fælles nedsivningsanlæg eller til tæt nedsivning for flere end 30 PE, som hovedregel ikke kan opnås. For mindre anlæg under 30 PE bør nedsivning ikke øges i nitratfølsomme områder, før der er foretaget en kortlægning af sårbarheden.

Områder uden rensekrav

Spildevandsforholdene udenfor de udpegede renseklasseoplande (dvs. områder uden rensekrav), vil ikke blive reguleret gennem påbud om forbedret spildevandsrensning, jf. Vandplanen. I disse områder tilstræber og anbefaler Holbæk Kommune, at der ved nye ejendomme og ved nyetablering af lokale renseanlæg anvendes tidssvarende rensemetoder.

Med en tidssvarende rensning menes rensemetoder, der er mere effektive end mekaniske anlæg (septiktanke, bundfældningstanke etc.). Dette kunne være pileanlæg, sandfilteranlæg, rodzoneanlæg etc.


Antal ejendomme med krav om forbedret resning

Registreringen af de nuværende afløbsforhold er baseret på oplysninger fra registrering af afløbsforholdene på ejendommene samt fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

De registrerede data for det åbne land er opstillet i nedenstående tabeller.

Ejendomme i det åbne land som ikke kloakeres
Renseklasse Antal ejendomsnumre i alt Rensekrav overholdt Rensekrav ej overholdt Ej godkendt nedsivning
<O 473 209 - 264
O 447 67 165 215
OP 101 19 57 25
SO 1.205 257 417 529
SOP 766 172 309 285
Sum 2.992 724 950 1.318

Af ovenstående fremgår det at der er:

  • 950 ejendomme, hvor rensekravet ikke er overholdt
  • 1.318 ejendomme, med ikke godkendt til nedsivningsanlæg.

Der skal samtidig bemærkes, at spildevandsplanen udlægger ca. 2600 ejendomme til kloakering. Disse indgår ikke i ovenstående opgørelse.


Administrationspraksis

De adresser som ikke opfylder rensekravet og samtidig ikke er udpeget til kloakering, vil modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning. Inden kommunen meddeler påbud til grundejerne, skal dette påbud varsles i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Der meddeles påbud om forbedret rensning, hvis følgende forhold er gældende:

• Recipienten er forurenet, så den vedtagne vandkvalitetsmålsætning ikke er opfyldt.

• Ejendommens afløbsforhold og udledningspunkt er sandsynliggjort/dokumenteret.

• Ejendommen bidrager til en forurening af den pågældende recipient.

Det er ikke afgørende for et påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af den konkrete recipient er lille eller stort, idet ingen ejendom har ret til at forurene.

Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret via konkrete målinger eller analyser. Dokumentationskravene for påbud opfyldes gennem Vandplanerne, samt Holbæk Kommunes kortlægning af spildevandsudledningerne i området.

I forbindelse med udstedelse af påbud skal kommunen tilbyde grundejerne mulighed for kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, samt orientere grundejeren om, hvordan kommunen vil sikre, at rensekravet bliver opfyldt, hvis grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Det står ejeren frit at vælge enten selv at udføre et anlæg, der kan opfylde de stillede krav, eller at benytte sig af tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Vælges et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen overtager kloakforsyningen ansvaret for spildevandsrensningen. Tilbuddet kan kun gives til helårsboliger (herunder landbrugsejendomme), hvorfra der alene afledes husspildevand, men ikke til sommerhuse og erhvervsejendomme. Helårsboliger med fællesprivate spildevandsanlæg kan heller ikke modtage tilbuddet.

I nogle tilfælde vælger Holbæk Kommune at foretage et tilsyn for at undersøge de nuværende afløbsforhold. I forbindelse med registreringen af afløbsforholdene må det forventes, at der observeres miljømæssigt uforsvarlige anlæg, som f.eks. anlæg med udledning på jordoverfladen, nyanlæg uden tilladelse, anlæg der bevirker uhygiejniske forhold eller anlæg som er registret med ikke godkendt nedsivning (kode 30 i BBR) og som alligevel udleder spildevand eller nedsiver indenfor beskyttelseszone for drikkevandsindvinding.

Miljøbeskyttelseslovens påbudsregler

Påbuddet vil indeholde en frist for hvornår det skal være efterkommet.

Inden påbuddet udstedes skal ejeren varsles. Inden der træffes afgørelse om påbud eller forbud, skal adressaten for disse beslutninger skriftligt underrettes om sagen og gøres bekendt med sin adgang til aktindsigt og til at udtale sig efter forvaltningsloven. Ejeren bør i samme forbindelse opfordres til at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og ulemper ved beslutningen, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 75 stk. 1.

Uanset anlæggets beliggenhed i forhold til overfladevand kan der udstedes påbud, hvis der er tale om uhygiejniske forhold.

Påbud kan udstedes i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, § 10 vedr. uhygiejniske forhold mm. Hvis der er tale om alvorlig miljøbelastning, kan der nedlægges forbud mod benyttelse af anlægget: Miljøbeskyttelsesloven § 30 stk. 2: Kan forureningen ikke umiddelbart afhjælpes, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud imod forsat drift af anlægget.

Politianmeldelse

Inden tidsfristen i påbuddet skal anlægget være etableret og i drift. Hvis dette ikke er tilfældet, er der tale om et ulovligt forhold. Miljøbeskyttelsesloven § 69 stk. 1: Tilsynsmyndigheden skal meddele den ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Hvis dette ikke fører til at forholdet bringes i orden, kan kommunen politianmelde den ansvarlige af hensyn til et ligelighedshensyn overfor de grundejere, der har gennemført de nødvendige investeringer i forbedret spildevandsrensning.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk