Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Vandmiljø
Politik og mål Vandmiljø Klimaforhold Vandområdeplan Miljø og servicemål

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Politik og mål Vandmiljø

Vandmiljø

En god kvalitet af vandløb, søer og kystvande er vigtig for dyr og planter, men der er også knyttet rekreative og erhvervsmæssige interesser til vandområderne.

De konkrete målsætninger for vandløb, søer og kystvande er beskrevet i Vandområdeplanerne. Det nyeste kort over vandløb og deres nuværende målopfyldelse (vandområdeplan høring 2015), viser at der stadig er mange steder i Holbæk Kommune, hvor målsætningen ikke er opfyldt.

Naturstyrelsen overvåger tilstanden løbende, så det kan følges om vandområderne lever op til miljømålene. Naturstyrelsen beskriver tilstanden i vandløb, søer og kystvande ved brug af tilstandsklasser så det kan måles om miljømålet er opnået, både for så vidt angår den gode økologiske tilstand og den gode kemiske tilstand.

Metoden i vandplanen til at beskrive tilstanden varierer efter om der er tale om vandløb, søer eller hav. Et vandområde er i ’god tilstand’, når både den økologiske og den kemiske tilstand er god. For nærmere beskrivelse af kvalitetsklasserne og tilstandsvurderingerne henvises til vandområdeplanen .

Vandområderne er mange steder berørt af udledninger af spildevand, og udledningerne skal derfor forsøges minimeret.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk