Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Klimaforhold
Politik og mål Vandmiljø Klimaforhold Vandområdeplan Miljø og servicemål

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Politik og mål Klimaforhold

Klimaforhold

I takt med den globale opvarmning kan vi forvente at de ekstreme regnhændelser bliver kraftigere. Det er ikke rentabelt at udbygge kloaksystemerne, så de kan håndtere vandmængderne for de mest ekstreme regnskyl. Derfor skal der alternative løsninger til. Fremover vil det være nødvendigt i højere grad at håndtere vandet, hvor det falder eksempelvis ved nedsivning, midlertidig opmagasinering i lavninger eller ved omlægning af terræn og veje, for at sikre overfladisk afstrømning. Dermed kan vand i ekstreme situationer afledes kontrolleret til områder, hvor vandet ikke skader bygninger eller infrastruktur.

Den kommunale klimatilpasningsplan fra 2014 indeholder en kortlægning af, hvor der er størst sandsynlighed for oversvømmelser, kombineret med en kortlægning af hvilke værdier, der oversvømmes. Dette resulterer i et risikokort for hele kommunen, hvoraf det fremgår, hvor konsekvenserne af oversvømmelse er størst.

Klimatilpasningsplanen udpeger 11 indsatser som bør undersøges nøjere for årsager til oversvømmelsesrisiko. De fleste af disse områder ligger i Holbæk By. Afværgeforanstaltninger og evt. gennemførsel af disse afhænger bl.a. af, om der kan findes finansiering hertil.

Forsyningens generelle servicemål for dimensionering er for separatkloak angivet til at rørledninger skal have en størrelse, der sikrer at opstuvning til terræn kun må forekomme hvert 5 år, men klimatilpasning til mere ekstreme hændelser vil altid være billigst at implementere, hvis det er tænkt ind i anlægsprojekter fra start af.

For at understøtte den kommunale klimatilpasningsplan indeholder denne spildevandsplan et nyt miljømål for forsyningen som beskrevet herunder.

Herudover arbejdes der løbende på at adskille regn og spildevand i de ældre fælleskloakerede områder. En af de helt store udfordringer for kloakforsyningen er at håndtere de store vandmængder, der ledes til kloakken som følge af den kraftigere nedbør og bymæssige fortætning. I de fælleskloakerede områder åbnes der med denne spildevandsplan op for, at private grundejere kan frakoble regnvand og håndtere regnvandet på egen grund mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Læs mere om muligheden her.


Miljømål
Ved planlægning af nye projekter i afstrømningsoplandet til de 11 udpegede indsatsområder skal forsyningen foretage en klimascreening, som estimerer omkostningerne ved at hæve serviceniveauet til en gentagelsesperiode på 100 år for en maksimal vandstand på 10 cm over terræn.

Miljømålet indbefatter desuden at forsyningen skal rådgive kommunen om hvilke tiltag, der kan iværksættes for at skabe mere klimarobuste projekter. Hvis løsningerne kræver ændring af vejanlæg eller anden kommunal anlægsudgift, kan der indtænkes en samfinansiering, hvor det dog er påkrævet, at løsningen ikke medfører at anlæg og drift er dyrere for forsyningen end hvis der var benyttet traditionelle kloakeringsmetoder.

Det er samtidig en målsætning, at det valgte tiltag til håndtering af ekstreme regnskyl indpasses som en positiv del af bybilledet og gerne i en form der understøtter byens rekreative liv.

Det skal årligt, forud for kommunens budgetlægning aftales, hvilke indsatsområder der skal undersøges, samt hvilke muligheder der er for finansiering af projekterne.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk