Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lov- og plangrundlag
Indledning Resume Lov- og plangrundlag Administration Milj√łvurdering

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Indledning Lov- og plangrundlag

Lov- og plangrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Milj√łbeskyttelseslovens ¬ß 32 og Spildevandsbekendtg√łrelsens ¬ß 5

En vedtaget spildevandsplan fastl√¶gger rammerne for h√•ndteringen af spildevand i kommunen. Byr√•det er pligtig til at arbejde for planens gennemf√łrelse. For borgere og virksomheder er planen en forh√•ndsorientering om de kommende √•rs tiltag og initiativer p√• kloakomr√•det.

Spildevandsplanen udg√łr det juridiske grundlag for:

  • at udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanl√¶g inden for de √łkonomiske rammer, der er g√¶ldende for Holb√¶k Forsyning.
  • at indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overl√łbsvand og separat regnvand til vandl√łb, s√łer og kystvande.
  • at grundejere inden for kloakerede omr√•der forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedt√¶gten.
  • at meddele p√•bud om separatkloakering af f√¶lleskloakerede ejendomme i takt med, at de offentlige f√¶lleskloaksystemer √¶ndres til separatkloak.
  • at meddele p√•bud om forbedret rensning af spildevand p√• ejendomme i det √•bne land (ejendomme uden for offentlig kloakering, hvor spildevandsanl√¶ggets kapacitet er mindre end 30 PE)
  • at Holb√¶k Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, r√•dighedsindskr√¶nkninger, servitutp√•l√¶ggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanl√¶g.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til alene p√• baggrund af planen, at gennemf√łre konkrete tiltag, men planen udg√łr grundlaget for at kunne meddele p√•bud om √¶ndring af spildevandsforholdene.


Planlægningsgrundlaget

Spildevandsplanen indg√•r i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de g√¶ldende planer, der udstikker retningslinier, der er af betydning for planl√¶gningen p√• spildevandsomr√•det. Herunder beskrives de √łvrige planer som danner rammer for spildevandsplanen.

Vandområdeplan
De statslige vandomr√•deplaner udarbejdes af Naturstyrelsen og skal sikre renere vand i Danmarks s√łer, fjorde og √•er i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Spildevandsplanen skal redeg√łre for hvordan vandplanens m√•l vedr√łrende udledning af spildevand kan n√•s. Du kan l√¶se mere om vandplanerne og se den g√¶ldende vandplan p√• naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/

Holb√¶k Kommune har udarbejdet en handleplan, som g√łr rede for hvordan indsatserne i Vandplanen realiseres: http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/vandhandleplan/

Kommuneplan
Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og m√•l for de kommende √•r. Kommuneplanen revideres hvert fjerde √•r, og n√•r revisionen foreligger, skal spildevandsplanen bringes i overensstemmelse med den og eventuelt efterf√łlgende till√¶g til kommuneplanen. Du kan se den g√¶ldende Kommuneplan og vedtagne till√¶g til kommuneplanen p√• kommunens hjemmeside http://holbaek.dk/politik/planer-og-projekter/kommuneplan/

Lokalplaner
En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstr√¶kning og karakter ‚Äď og har dermed betydning for m√¶ngden af regn- og spildevand, der afledes fra de konkrete omr√•der. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medf√łre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen.

Vandforsyningsplaner og indsatsplaner
Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur for drikkevand og planen kan ses her: http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/vandforsyning/

Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastl√¶gges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanl√¶ggene. Det er vigtigt at beskytte omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser (kaldet OSD), da grundvandsforekomsterne her skal kunne udg√łre grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning. For disse omr√•der udarbejdes detaljerede indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvor risikoen for forurening fra spildevandsanl√¶g vurderes og den n√łdvendige indsats for forebyggelse af forureningen beskrives.

Vandl√łbsregulativer
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vand fra et udl√łb kan afledes videre i vandl√łbet uden gener for omkringboende ved vandl√łbet. Det vil sige, at vandl√łbets fysiske tilstand og hydrauliske kapacitet skal respekteres. Derfor skal de i vandl√łbsregulativet angivne foruds√¶tninger overholdes. S√•fremt der i regulativet er angivet maksimale tilledninger fra enkelte delomr√•der vil disse tilledninger skulle respekteres. Hvis der ikke er udarbejdet et regulativ for vandl√łbet eller regulativet ikke angiver maksimale tilledninger, m√• det konkret vurderes, om vandl√łbets hydrauliske kapacitet giver mulighed for for√łget belastning.

Klimatilpasningsplan
Holb√¶k Kommunes klimatilpasningsplan indeholder en kortl√¶gning af risikoen for oversv√łmmelse, og danner p√• baggrund heraf overblik og udpeger lokaliteter, hvor der b√łr iv√¶rks√¶ttes tiltag til at im√łdeg√• risiko for oversv√łmmelser. Spildevandsplanen er er underordnet klimatilpasningsplanen, og skal derfor underst√łtte de udpegninger fremg√•r af klimatilpasningsplanen.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk