Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Om plan- og udviklingsstrategien
Om plan- og udviklingsstrategien

Du er her: Home Temaplaner Plan- og udviklingsstrategi Om Plan- og udviklingsstrategien

Om plan- og udviklingsstrategien

Ifølge planloven skal kommunen hvert fjerde år udarbejde en ny planstrategi. Dette er således den 3. strategi efter kommunesammenlægningen. Holbæk Kommunes udfordringer er for en stor dels vedkommende de samme som for 4 år siden. Vi har derfor valgt at bygge videre på den seneste strategi, og arbejde videre med de gode værdier og vækstpotentialer vi har.

Plan- og Udviklingsstrategien – Holbæk i Fællesskab – er vores bud på, hvordan Holbæk Kommune får skabt rammerne for vækst og udvikling, så vi skaber bosætning, investeringer og trivsel i et sundt miljø for og med borgere og virksomheder.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne plan- og udviklingsstrategi har byrådet vurderet, at de overordnede mål fra den tidligere strategi fastholdes.

Det er derfor også oplagt at fastholde strukturerne i kommuneplanen i forbindelse med den kommende revision. Der er dog behov for mindre justeringer i flere af kommuneplanens temaer, og der vil derfor med den kommende kommuneplan være tale om en fuld revision.

Regeringen i gang med at ændre planloven, så kommunerne får mere frihed til at realisere lokale vækstpotentialer. Holbæk Kommune følger denne udvikling. Når den nye planlov er endelig vedtaget, vil kommunen overveje hvilke af de nye muligheder, der skal medtages i den kommende kommuneplanrevision.

Plan- og Udviklingsstrategien er endvidere Holbæk Kommunes Lokale Agenda 21-strategi.

O
Ifølge planloven skal kommunerne udarbejde en strategi for kommunens planlægning og udvikling inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. Strategien skal indeholde en beslutning om, hvordan og i hvilket omfang den efterfølgende kommuneplan skal revideres. Kommuneplanen er den bærende, samlede plan for den fysiske udvikling i Holbæk kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men byrådet skal revidere den hvert fjerde år.

Plan- og udviklingsstrategiens sammenhænge

Plan- og udviklingsstrategien er byrådets svar på kommunens strategiske udfordringer og skal ses som et bindeled mellem kommunens vision og de fremtidige politikker. Politikkerne går mere i dybden med et enkelt område, og følges op af udviklingsplaner med konkrete handlinger. Plan- og Udviklingsstrategien er langsigtet og tværgående og har fokus på politiske valg og pejlemærker.Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og ”En stærk medspiller” har forenklet organisationen og sat fokus på den forskel kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. De 6 kerneopgaver er i høj grad inspireret af temaerne i strategien. Den nye organisering, der udspringer af kerneopgaverne, skal derfor også opfattes som et udtryk for, hvordan Holbæk Kommune gennem arbejdet med kerneopgaverne aktivt understøtter temaerne fra plan- og udviklingsstrategien.
På samme vis som plan- og udviklingsstrategien er forbundet til kerneopgaverne, er den også forbundet til effektmålene, som giver en pejling på, om Holbæk Kommune udvikler sig på den måde som byrådet har tiltænkt i Plan- og udviklingsstrategien.


Holbæk i verden


Holbæk Kommune påvirkes, af den udvikling der sker omkring os, og på tilsvarende vis påvirker udviklingen i Holbæk Kommune vores omverden. Vi indgår derfor i en række samarbejdsprojekter med vores nabokommuner og øvrige myndigheder. Endvidere arbejder vi med flere forskellige internationale partnere både i EU regi og på verdensplan.

Greater Copenhagen
Holbæk kommune indgår sammen med andre kommuner og de to regioner på Sjælland i Greater Copenhagen, som har en fælles dagsorden om vækst og udvikling i hele det østlige Danmark og Sydsverige.

På nationalt plan har Holbæk Kommune en række strategiske samarbejdspartnere. For eksempel har vi sammen med Lejre og Roskilde etableret et fælles forsyningsselskab for at kunne høste miljømæssige og økonomiske gevinster for borgerne i området. De tre kommuner har endvidere påbegyndt et samarbejde vedrørende bl.a. bosætning og det gode liv, infrastruktur og fælles interessevaretagelse, fælles branding af kommunens skønne naturområder og unikke besøgsområder og udvikling af nye platforme for formidling af lokale og bæredygtige kvalitetsfødevarer.

Holbæk Kommune samarbejder endvidere med de øvrige nabokommuner i forhold til de strategiske udfordringer der overskrider kommunegrænser f.eks. gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, der drives i samarbejde med Kalundborg og Odsherred.


National og regional planlægning

Landsplanredegørelsen er regeringens politiske udmelding om den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling af landet. Den tidligere S-R-SF regeringen udgav i 2013 landsplanredegørelsen ”grøn omstilling – nye muligheder for hele Danmark”. Den nye V-regering har varslet et opgør med den hidtidige regulering af den fysiske planlægning.

Region Sjælland udlægger arealer til råstofgravning i råstofplanen, endvidere har regionen udarbejdet en regional vækst- og udviklingsstrategi. Begge planer har indflydelse på mulighederne i Holbæk Kommune. Den regionale vækst og udviklingsstrategi opstiller 10 strategiske målsætninger for at nå visionen om varig vækst og blivende beskæftigelse i en attraktiv region. Holbæk Kommune samarbejder med regionen i forhold til for eksempel infrastruktur.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk