Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
35 Tysinge Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 35 Tysinge Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Stor
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Området adskiller sig markant fra naboområderne ved den meget store skala og de få elementer. Bebyggelsen er meget sparsom og der er områder med vidt udsyn. Centralt i området har man opfattelsen af at være langt væk fra alting.


Helheder og enkeltelementer

Kulturhistoriske helheder
Bonderup danner er en kulturhistorisk helhed, hvor gården selv med landbrugsbygningerne og tilhørende allé og have er den centrale del. I tilknytning til hovedbygningerne ligger en mindre skov og øst for hovedbygningerne ligger markerne , som alle er rimelig store og omkransede af bevoksede diger.

Tølløse Slot er præget af en omskiftelig udvikling. Der ses spor fra tidligere tiders landbrugsdrift og den senere skolevirksomhed. Landbrugsdriften er flyttet til en anden gård vest for Tølløse. De tidligere driftsbygninger er delvist indrettet til lejligheder eller står tomme. I tilknytning til hovedbygningerne ligger haven og syd herfor er Tølløse Skov, som er en del af slottet. Såvel bygninger som jorden ejes i dag af Holbæk Kommune. Skoven kan til dels opfattes som byskov for Tølløse by.

Naturarealer og Skove
Området er fattigt på naturarealer. Kun ved Brændemølle Ås udløb i Åmose Å findes enge af en vis interesse. Mod nord udgør Tølløse Skov den væsentligste skov. Et mindre skovområde findes ved Bonderup, men dette markerer sig kun svagt i landskabet.

Markante udsigter
Der findes ingen egentlige udsigtspunkter, dertil er området for fladt. Der er dog flere steder mulighed for at se meget langt, da især området syd for Tølløse Skov og Tysinge Mose er meget åbent og meget fladt.

Geologi, terræn og vandelementer
Store dele af den centrale del af området er den afvandede Tysinge Mose. Der er intet tilbage af mosen, men området fremstår meget fladt. Gennem Tysinge Mose løber Tysinge Å, som flere steder har karakter af en kanal. Tysinge Å bliver til Brændemølle Å nordvest for Mølle Borup. Denne del af åen har en godt fald og er et af kommunens bedre vandløb med et snoet forløb. Der er ingen søer af betydning i området.

Rumlige og visuelle forhold
Landskabets åbenhed er meget tydelig. Kun Tølløse Skov danner med sine skovbryn tydelige grænser, men der opleves ikke egentlige rum i landskabet.

Visuel påvirkning
Der er i området en række tekniske anlæg i form af jernbane, flyveplads, højspændingsledning og renseanlæg. Det er bemærkelsesværdigt, at disse anlæg ikke er særlig tydelige. Tilsvarende er de store gårde så få, at de ikke dominerer området.

Byudvikling
Der er en begyndende byudvikling ud i området fra Tølløse. Skalamæssigt er det ikke et problem, men der bør ske en afgrænsning af byen med træbevoksninger og gerne skov.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk