Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
33 Elverdams Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 33 Elverdams Å Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Stor
Rumlig afgrænsning: Transperant til lukket
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt
Støj: Afdæmpet

 

 

 

 

 

Et af de mere karakteristiske områder i Holbæk Kommune. Ådalen fremstår markant og danner et stort og samlet rum. Landskabsrummet åbner sig gradvist mod nord og går over i fjorden. Grænsen markeres med dæmningen. Ådalen danner sit eget store landskabsrum som ligger dybt i terrænet.


Helheder og enkeltelementer

Geologi, terræn og vandelementer
Ådalen er i sig selv er karakteristisk landskabselement. Den store højdeforskel mellem ådalen og det omgivende landskab gør, at landskaboplevelsen fra kanten af området er storslået.

Naturarealer og Skove
De væsentligste skovområder er skovene i Lejre Kommune. Med genskabelsen af de våde enge i de afvandede områder syd for motorvejen vil der blive dannet værdifulde lokaliteter for fugle og vådbundsarter.

Kulturhistoriske helheder
Bunden af ådalen omkring Aastrup Gods danner et stort sammenhængende kulturmiljø. Roskildevej og de tilhørende arealer med Elverdams kroen danner et andet kulturmiljø. Spredt ligger flere møller, som sammen danner et kulturmiljø.

Særligt samspil mellem natur og kultur
De mange møller vidner om, at de naturlige vandløb er blevet udnyttet erhvervsmæssigt. Hele landskabet afspejler udnyttelsen af vandkraften. Tilsvarende er afvandingen af dele af Tempelkrogen. De deraf regulerede vandløb og damme har skabt de særlige naturområder. Det nuværende afvandede område er i stor kontrast til det omgivende landskkab.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Ådalen er velafgrænset af de markante skråninger og forstærkes af de store terrænforskelle. Skovene i Lejre Kommune er med til at forstærke denne oplevelse.

Markante udsigter og elementer
Terrænet og dets store åbenhed gør, at man fra mange steder kan overskue store dele af området. Ved færdsel af Roskildevej, Motorvejen og Kvarmløsevej opleves flere steder storslåede udsigter over ådalen.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Motorvejen og Skovvejen indgår som et meget dominerende element i den nordlige del, men samtidig indgår motorvejen som et markant landskabselement.

Byudvikling
Der bør ikke og kan ikke ske byudvikling a betydning i området.  Øst for Kvarmløse er området omfattet af en landskabsfredning.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk