Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
33 Elverdams Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 33 Elverdams Å Naturgeografi

Geologi og jordbund

Moræneflade med dele af dødisområder. Ådalen er markant i landskabet og skabt under og efter istiden ved afstrømning. Den nordlige del af området er tidligere fjordbund, som dels er hævet efter istiden, dels er afvandet i nyere tid.

Domineret af sandblandet lerjord. Flere steder langs åen findes vådområder med humusjord. I den afvandede del af området er jordbunden kalkrig.


Terræn

Ådalen er skålformet med jævnt stigende sider. Nærmere udløbet bliver ådalen bred og yderst ved Tempelkrogen består området af afvandet fjordbund og helt fladt. Ådalen smaller til syd for Soderup. Der er ingen visuel sammenhæng mellem ådalen nord for Soderup og syd her for. Den sydlige del opleves derfor ikke som en del af området og indgår i område 37 Kr. Eskilstrup.

Kommunegrænsen følger åen i bunden af ådalen, men landskabet fortsætter ind i Lejre kommune, hvor det tilsvarende hæver sig.


Vandelementer

Elverdamsåen er det centrale vandelement, men fremtræder ikke lige stærkt alle steder. Flere steder er åen gemt mellem træbevoksninger og skovområder. Ved Roskildevej ligger Kragemosen, som dog er temmelig tilgroet. Den fremstår mere som skovplantning end som egentlig mose. Der findes dog en række småsøer i mosen. Lignende våde områder findes ved Astrup Gods, men disse er også meget tilgroede.

Engene syd for motorvejen forventes at blive gjort våde i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt i 2013.


Kyst

Området grænser op til den sydligste del af Tempelkrogen, der er den sydligste del af Isefjorden. Grænsen mellem vand og land udgøres af et dige. Bag diget er afvandede fjordarealer.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk