Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
33 Elverdams Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 33 Elverdams Å Landskabsvurdering

Styrke

Et meget markant dalstrøg med et dominerende terræn. Størrelsesmæssigt vil området kunne modstå store elementer, som dog også vil sætte et kraftigt præg på landskabet.


Tilstand

Området virker velbevaret til trods for, at der er placeret store tekniske anlæg i form af motorveje. Tilsvarende har afvandingen af den nordlige del betydet, at store områder er blevet opdyrket. Disse ændringer er dog begge i en skala, som understreger områdets storhed.

Den resterende del af området virker rimelig uforandret. Der er sket en løbende udvikling af landbruget, men der findes ingen store industrilandbrug eller lignende anlæg.


Sårbarhed

Placering af nye elementer vil på grund af områdets storhed og åbenhed kunne ses fra stor afstand. En del nye elementer vil derfor kunne betyde en ændret opfattelse af området. De mange kulturmiljøer kan let blive undertrykt af nye elementer eller en øget byudvikling.


Særlige landskabelige forhold

Udsigter over ådalen og Tempelkrog
Mange steder i og på kanten af området er der meget markante udsigter, dels på tværs af ådalen og dels over Tempelkrogen. Disse udsigter er væsentlige at bevare, skovrejsning og lignende bør derfor tage hensyn hertil. Placering af nye tekniske anlæg, beplantninger og nybyggeri bør placeres under hensyntagen til, at de kan ses over store afstande. Det skal derfor vurderes, om en placering i dette område vil være det korrekte.

Kulturmiljøer, mølledriften
De mange møller, som findes i området bør stadig være en vigtig del af oplevelsen. Allerede i dag er oplevelsen af disse noget sløret og en bedre formidling og genskabelse af de tidligere anlæg bør overvejes.

Landsbyer
Landsbyerne Marup og Soderup er begge velbevarede byer. En udbygning af disse bør begrænses og kun ske med største omhu. Arealerne omkring landsbyerne bør friholdes for nybyggeri, tilplantning eller lignende tiltag, som kan sløre oplevelsen af byerne.

Naturgenopretning
Naturindholdet har været med til at danne grundlag for områdets udvikling. Der bør derfor fortsat være mulighed for at genskabe de naturarealer og naturtyper, som har været forudsætningen for landbruget og mølledriften. Det vil især dreje sig om arealerne syd for dæmningen, som bør tilbageføres til våde enge og arealerne langs Elverdamsåen, som bør gøres åbne og engene genskabt. En tilbageføring af åens forløb og de tidligere mølledamme vil tilsvarende være tiltag, der bør understøttes.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk