Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
33 Elverdams Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 33 Elverdams Å Kulturgeografi

Dyrkningsform

Størstedelen af området er traditionelt dyrket landbrugsarealer. Markerne er forholdsvis store. I de lavtliggende og nordlige dele af ådalen er intensivt landbrug. Længere mod syd ved Aastrup er områderne flere steder for våde til at blive dyrket. Her er arealerne flere steder udlagt til græs eller egentlige moseområder.


Bebyggelse

I de nederste dele af ådalen er stort set ingen bebyggelse. Kun ved Aastrup Gods, som ligger ved åen i Lejre Kommune findes enkelte af godsets bygninger. Hvor Roskildevej krydser åen ligger en tidligere vandmølle og i nærheden Elverdamskroen. Længere oppe i terrænet Findes landsbyen Marup og bebyggelse omkring Fristrup Mølle og Hestemølle. Længst mod syd ligger landsbyen Soderup, som danner grænser til området.


Beplantning

Området er generelt fattigt på beplantning. På ådalens skråninger findes enkelte mindre plantninger, typisk omkring gårde og på fugtige arealer. Mod Tølløse findes en række bevoksede diger og langs Elverdamsåen er områdets største bevoksninger ved Aastrup Gods - Dyrehaven, og Kragemosen, som er helt tilgroet med pile- og ellebevoksninger og mindre granplantninger. På den modsatte side af ådalen i Lejre Kommune findes større skove som Aastrup Skov, Hestehaven og Ordrup Skov. De to sider af ådalen opleves derfor ret forskellige.


Kulturhistoriske helheder

Åen med det store fald, de relativt stejle sider på ådalen og Roskildevejs forløb gennem området gør, at der er mange kulturmiljøer i området. Størst er arealerne omkring Aastrup Gods og godsets dyrehave. Selve godset og dets haveareal ligger dog i Lejre kommune, men godset har præget store dele af ådalen nord for godset og op til Roskildevej. Dele af haven har dog tidligere ligget vest for åen i Holbæk Kommune.

Langs åen og ved tilløbene til åen findes en række vandmøller. Elverdams Mølle ved Roskildevej, Fristrup Mølle og Heslemølle ved Kvarmløsevej. Der kan stadig ses rester af møllen ved Heslemølle, Fristrup Mølle har udviklet sig til brødfabrik, men der kun er bygningerne tilbage ved Elverdamsmølle. På den anden side af åen i Lejre Kommune ligger Tadre Mølle, som er meget velbevaret. Umiddelbart syd for Roskildevej føres Fristrup Møllebæk i en akvadukt over Elverdamsåen. Det er et af de eneste steder i Danmark, at en sådan kan opleves, og den fungerer stadig.

Området omkring Roskildevej og Elverdamskroen er et typisk eksempel på en ældre hovedvej med landevejskro. Kroen er stadig fungerende, men den tilhørende stald er revet ned i forbindelse med en vejudvidelse.

Landsbyerne Marup og Soderup er udpeget til kulturmiljøer og fremstår begge med fine bygninger og gadeforløb.

Afvandingen af Tempelkrogen med dæmning og pumpehus udgør også et særlig kulturhistorisk miljø, hvor landskabet er meget kulturpræget.


Tekniske anlæg

Af tekniske anlæg er motorveje og udfletningen ved Skovvejen meget markante og dominerer den nordlige del af området. I områdets vestlige grænse løber en højspændingsledning. Dæmningen mod Tempelkrogen er også at betragte som et teknisk anlæg. Fristrup Mølle har udviklet sig til et mindre fabriksanlæg, men ellers virker området meget oprindeligt.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk