Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
33 Elverdams Å
33 Elverdams Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 33 Elverdams Å

Strategi

Målsætning
Områdets storhed bør sikres. Det åbne landskab bør ikke forstyrres af byudvikling eller indplacering af store tekniske anlæg. Det er et landskab med mange kulturhistoriske elementer, og det bør derfor repekteres i den fremtidige planlægning. Der bør i nogen grad ske en tilbageføring af landskabet, så historien bedre kan fortælles. Landskabet bør i nogen grad kunne udnyttes rekreativt.

Anbefaling
Der bør ske tiltag til at forbedre naturindholdet og kulturhistorien, specielt i bunden af ådalen. Genskabelse af tidligere vandløbsforløb, både af Elverdamsåen og de mindre sidevandløb.


Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Ådalen selv er det mest markante landskabselement, og er det som giver området dets karakter. Det tydelige landskabsrelief med de relativt store højdeforskelle gør området væsentligt anderledes en resten af kommunen. Tilsvarende er overgangen til fjorden ved Tempelkrog, hvor ådalen bliver bredere og bunden fladere ligeledes karakteristisk. Den store afvandede flade giver denne nordlige del sit eget præg.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Terrænet danner landskabsrummet. Oplevelsen af det store landskabsrum forstærkes af skovområderne i Lejre Kommune. Over området er flere storslåede udsigter.

Afgrænsning
Området afgrænses mod vest af ådalens top, hvor landskabet flader ud. Mod øst afgrænses området af kommunegrænsen, som til dels følger Elverdamsåen. Men landskabet fortsætter ind i Lejre Kommune. Begge grænser er åbne, men samtidig er grænsen klar set fra de centrale dele af området.

Nøglekarateristika
Typisk landbrugsland med mellemstore ejendomme. Store udsigter og store marker omkring Aastrup Gods mod syd og i det inddæmmede område mod nord.


Beliggenhed

Området er beliggende ca. 9 km sydøst fra Holbæk by, mellem Elverdams Å, der samtidig er kommunegrænse, mod øst. Mod vest danner ådalens øvre kant grænse til de øvrige landbrugsarealer i område 31 Lunderød mod vest. Mod nord grænser området op til fjorden og område 32 Arnakke. Mod syd afgrænses området af Tølløse by og område 37 Kr. Eskilstrup bag landsbyen Soderup.

Området har en udstrækning på ca. 8 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Det markante landskabsrum gør dette område væsentligt anderledes end andre områder. Der bør derfor tages særlige hensyn i dette område.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk