Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
28 Ugerløse Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 28 Ugerløse Naturgeografi

Geologi og jordbund

Morænelandskab med dødisrelieffer, primært i den nordlige del af området. Jordtypen er hovedsagelig sandblandet lerjord. Der er enkelte mindre områder med humusjord, fortrinsvist i den sydlige del.


Terræn

Terrænet er bølget til fladt. De mest kupererede områder er de nordligedele, mens områderne langs Åmose Å er meget flade. Enkelte markante, men dog ikke høje bakker omkring Jonstrup. Tydeligst er maglebjerg øst for Jonstrup.


Vandelementer

Der er flere mindre søer i området, men de fremtræder ikke tyeligt i landskabet. Der findes enkelte mindre moseområder, hvor Jonstrup Lyng er det mest markante. Men heller ikke disse opleves særligt. En del engarealer langs Åmose Å, tydeligst ved Ugerløse Bro.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk