Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
23 Store Åmose
23 Store Åmose Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 23 Store Åmose

Strategi

Målsætning
Området skal tilbageføres til tidligere tiders moseområde. Der skal fortsat være mulighed for ekstensivt landbrug i området i form af græsning. Det er forventeligt, at der vil blive skabt store søområder, som følge af tidligere tiders gravning og sætninger i området. Området skal både fungere som landbrugsjord, naturområde og rekreativt areal.

Anbefalinger
Der må ikke foretages tiltag eller planlægges for ændringer, som kan forhindre en vådgøring af området. Andre tiltag, som kan understøtte det ønskede mål bør fremmes.


Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Et terrænmæssigt velafgrænset og sammenhængende moseområde, der er delvist opdyrket. Der er store naturmæssige kvaliteter spredt i området og enkelte højmoser.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Området opleves som et åbent landskab i stor skala. Der er udsigt til de mere bakkede områder, som på alle sider omgiver Åmosen. Dog er der ikke tale om lange kig, da udsynes bremses af terrænet der hæver sig.

Afgrænsning
Området strækker landskabeligt ind i Kalundborg og Sorø Kommuner, men afgrænses af kommunegrænsen i syd og vest. Mod nord sker der i forhold til alle de tilgrænsende områder et skift i bebyggelsesstrukturen i det område 23 Store Åmose er fri for bebyggelse. Der ud over ses en ændret anvendelse, og de tilgrænsende områder er alle præget af at være landbrugsland med større skove i flere af områderne. 

Nøglekarakteristika
Stort, fladt område fri for bebyggelse. Flere arealer med naturpræg og enkelte højmoser.


Beliggenhed

Området er beliggende i kommunens sydvestlige del og grænser mod nord op til områderne 20 Holmstrup, 21 Skamstrup, 22 Tømmerup og 24 Vedebjerg. Mod øst afgrænses området af område 27 Undløse. Hele den syd- og vestlige grænse løber ved kommunegrænsen til Kalundborg og Sorø kommuner. Åmosen som helhed har en udstrækning på ca. 36 km2.

Området har en udstrækning på ca. 15 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Området er en velafgrænset smeltevandsfloddal og fremstår som et homogent, fladt område i stor skala. Området er markant fri for bebyggelse og ligger lavere end de tilstødende områder.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk