Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
19 Hjembæk Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 19 Hjembæk Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Lille-middel
Rumlig afgrænsning: Blandet
Kompleksitet: Meget sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 Området adskiller fra naboområderne i kommunen ved at være mere kuperet og mere lukket. Helt mod syd ligger Stokkebjerg Skov og Grevindeskoven som danner grænse mod Jyderup. Landskabet omkring skovene og Hjembæk er meget lukket og i lille skala, mens det åbner mere op nord for Hjembæk, men stadig i en lille skala. Området fortsætter mod vest ind i Kalundborg Kommune. Både mod område 10 Gudmandstrup og område 18 Agersvold er der væsentlige terrænmæssige og bebyggelsesmæssige forskelle, som også giver ses i kraft af, at landskabet i disse to områder opleves mere åbent.


Helheder og enkeltelementer

Geologi, terræn og vandelementer
Området er terrænmæssigt meget kuperet, men kommer dog ikke op i de helt store højder. Terrænet ligger mellem 20 og 70 m.o.h. De højeste punkter ligger i skovene og er bevoksede. Landskabet er typisk dødislandskab. Flere småsøer, som dog ikke fremstår særlig tydelige i landskabet. Ingen væsentlige vandløb, da området danner vandskel.

Naturarealer og skove
Stokkebjerg Skov og Grevindeskov er en del af et større sammenhængende skovområdet nord for Jyderup. Flere mindre, men ikke væsentlige naturområder i området.

Kulturhistoriske helheder
Eneste udpegede egentlige kulturmiljø er Hjembæk landsby. Der findes kun få gravhøje. Området har dog en vis oprindelighed over sig, da der ikke er sket store ændringer igennem de sidste 100 år.

Særligt samspil mellem natur og kultur
De mange små ejendomme indgår i et fint samspil med mindre naturområder, bevoksede diger, småplantninger og spredte træer. Den ekstensive landbrugsmæssige udnyttelse giver et varieret kulturlandskab med et formodet stort naturindhold.

Særlige rumlige og visuelle forhold og udsigter
Området virker lukket. Til trods for at området ligger højere end naboområderne og det kuperede terræn, så er der kun få udsigter.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Der findes enkelte mellemstore gårde mod nord og nogle ældre vindmøller. Der synes dog ikke at være en væsentlig påvirkning af landskabet. Der kan dog ikke ske en væsentlig udbygning med større bygninger.

Byudvikling
Området ligger ikke i nærheden af byudviklingsområder. Ny bebyggelse bør have landsbykarakter. Der vil være mulighed for placering af få mindre bebyggelser i dele af området i lighed med de eksisterende bebyggelser.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk