Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
17 Stigs Bjergby Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 17 Stigs Bjergby Landskabsvurdering

Styrke

Et sammensat område med mange forskellige elementer, der på trods af dette opleves relativt roligt, rent visuelt. Der er ikke en egentlig dominerende struktur i området.  Overordnet set er der tale om et klassisk landbrugslandskab med spredte gårdbebyggelser. Området opleves åbent og der er kun en svag gennemgående struktur, der primært opstår som følge af de mange levende hegn i området.


Tilstand

Områdets nordlige og centrale dele adskiller sig fra den sydlige del ved at fremstå mere oprindeligt og uforstyrret. Den sydlige del er især præget af tilstedeværelsen af byerne Jyderup og Mørkøv. Den sydlige del af området påvirkes også af Skovvejens og jernbanen, påvirkning sker primært i form af de fysiske barrierer der skabes i landskabet. Der sker ikke en væsentlig visuel påvirkning idet både Skovvejen og jernbanen ligger relativt skjult i landskabet.


Sårbarhed

Tilstedeværelsen af relativt mange tekniske anlæg i området opleves ikke dominerende. Dette samspil og hensyntagen til områdets karakter bør respekteres. Det skal overvejes, om området kan bære en lokalisering af flere større tenkiske anlæg end der allerede er. Den sydlige del af området er i væsentligt højere grad påvirket af tekniske anlæg og byudvikling. Planer om udviddelse af både Skovvejen og jernbanen, vil påvirke denne del af området yderligere. Omkring Jyderup og Mørkøv vurderes det, at området ikke er særligt sårbart overfor byudvikling. Stigs Bjergby bør bevares som landsbysamfund, området omkring og hele den nordlige del af området opleves generelt mere sårbart overfor nye elementer end den sydlige del. Ved etablering af større anlæg eller byudvikling i den sydlige del af område skal landsbyen Tornved respekteres og bevares som selvstændig landsby.


Særlige landskabelige forhold

Bebyggelsesstrukturen og oplevelsen af landbrugslandet er en særlig karakter for dette ellers sammensatte område. Ved lokalisering af større gårde eller staldbygninger i området, skal det ske med en respekt for den eksisterende struktur. En visuel dominans af området bør undgås, lige som det er sket ved Stigs Bjergby, hvor områdets eneste store gård er beliggende.

Området opleves åbent og man kan generelt se langt, denne karakter bør bevares. Der er i de tilstødende områder mod sydvest store skovområder, hvorfor egentlig skovrejsning i dette område ikke bør forekomme. Små plantninger kan etableres, hvor det ikke slører åbenheden og udsynet. Tornved Bjerg ses vidt omkring, lige som der er 360 graders udsigt over omgivelserne fra toppen, dette landskabselement bør bevares og evt. friholdes for beplantning.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk