Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
14 Tuse Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 14 Tuse Å Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åben
Kompleksitet: Blandet
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt
Støj: Blandet

 

 

 

 

 

Holbæk Fjord, som ligger mod nordøst er den eneste tydelige grænse i området. Mod naboområderne opleves en mere diffus grænse og en glidende overgang. Området er i sig selv åbent, med enkelte mere eller mindre tilgroede område i de lavere liggende dele, især omkring Kalve Å.


Helheder og enkeltelementer

Kysten
Mod nord løber Tuse Å ud i Holbæk Fjord, Fjorden er i sig selv et markant landskabselement. Selve kysten er tilgroet i tagrør og er ikke tilgængelig. Der er en fin sammenhæng med kyststrækningerne i de tilgrænsende områder.

Beplantning
Der en ingen skove i området, som generelt virker meget åbent. På de ånære, vådere arelaer er en del moseområder der er groet til i sumpskov. Specielt i den sydlige del af området, omrking Møsthuse, fremstår området meget tilgroet.

Kulturhistoriske helheder
Landsbyen Tuse er en forholdsvis velbevaret landsby som rummer kro og kirke. Ved Tuse Å er etableret en dæmning, som sikrer Mårsø enge mod oversvømmelse. Området har bevaret en vis autenticitet på trods af mange infrastruktur anlæg.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Området er meget åbent, det er som udgangspunkt kun ådalende omkring den nordlige del af Tuse Å der danner et egentligt landskabsrum. Ved Møsthuse bevirker den megen beplantning, at området virker mere lukket og intimt.

Markante udsigter
I den nordlige del af området, hvor Tuse Å løber ud i Holbæk Fjord er der en markant udsigt over fjorden. Her ud over rummer området ikke markant udsigter.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
I området er der flere veje og jernbaner. Specielt i den nordlige del af området påvirker de tekniske anlæg landskabet i nævneværdig grad.

Byudvikling
Der er ingen egentlig byudvikling i området. Tuse landsby er udbygget med et større parcelhusområde som ligger adskilt fra selve landsbyen. Parcelhusområdet er beliggende i område 3 Allerup. Parcelhusområdet opleves i landskabet, men ikke markant. Der er sket en lille udbygning af Borup, men ellers er der ikke sket nogen bymæssig udvikling i området.  


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk