Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
14 Tuse Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 14 Tuse Å Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området er præget af en middelstor, åben markstruktur. Området er domineret af landbrugsejendomme på 20-100 ha, beliggende på kanten af ådalen. Landbruget er primært plantebrug. Ved Møst Huse er ejendomssturkturen markant anderledes, idet der her er tale om små, hobbyprægede landbrug beliggende i et afdrænet moseområde mellem Tuse Å og Kalve Å.


Bebyggelse

Der er kun lidt bebyggelse i området. Bebyggelserne er hovedsageligt placeret på kanten af ådalen og ved de større udfaldsveje fra Holbæk mod Nykøing Sjælland og Kalundborg. Der ud over er der en husmandslignende bebyggelse Møst Huse beliggende på ringe jord mellem Tuse Å og Kalve Å. Denne bebyggelse adskilder sig markant fra den øvrige bebyggelsesstruktur i området. Foruden Møst Huse er der flere andre bebyggelser. Landsbyen Tuse med krot og kirke er beliggende ved landevejen mellem Holbæk og Kalundborg. Her ud over findes en mindre bebyggelse, Nordenskov Huse, som er beliggende, hvor jernbanen krydser Nykøbingvej samt bebyggelsen Borup, der er udviklet omkring en fabrik. Uden for bebyggelserne findes få, middelstore gårde. Bebyggelsesmæssigt fremstår området autentisk.


Beplantning

Landskabet er åbent med forholdsvis lidt beplantning. Beplantningen er hovedsageligt sumpskov og moser på de vådere, ånære arealer. Specielt i den sydlige del af området, omkring Kalve Å, hvor området er lavtliggende, får de mange plantninger området til at virke tilgroet. Her ud over, er der en del bevoksede diger i området, men ingen skov.


Kulturhistoriske helheder

Landsbyen Tuse med kro og kirke opleves forholdsvis intakt. På grund af beliggenheden ved Tuse Å er der ingen traditionel stjerneudskiftning omrking landsbyen. Ved Tuse Å er en dæmning, som afvander engområderne bag ved diget. Der er ikke mange fredede fortidsminder i området, men der er en del ikke-fredede fortidsminder.


Tekniske anlæg

Der er mange infrasturkturelle anlæg i området, som har stor betydning for landskabets oplevelse. I nordgående retning er Nykøbingvej, som er hovedfærdselsåren til Nykøbing Sjælland, mod vest er Landevejen, som historisk set er hovedfærdselsåren mod Kalundborg. Her til kommer jernbane mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland samt udbygningen af Holbækmotorvejen, rute 21 i nordgående retning mod Vig og Sjællands Odde.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk