Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
13 Kobbel Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 13 Kobbel Å Kulturgeografi

Dyrkningsform

Dyrkningsformen varierer mellem landbrugsjord i omdrift og ekstensivt udnyttede engområder.


Bebyggelse

Området er præget af tre store gårde og herregårde, Løvenborg gods, Vognserup og Gislingegård. De store gårde og herregårde dominerer området. Gårdene har bevaret deres oprindelige struktut og deres driftsbygninger er i stor skala, men der er ikke tale om bygninger med industrielt præg. Omkring disse gårde er flere husmandsudstykninger og arbejderboliger. Der ud over er der meget få fritliggende gårde og der er ingen landsbyer i området. De nærmeste landsbyer er beliggende i en kreds omkring området på de højere beliggende arealer.


Beplantning

Der er et større skovområde i området omkring Løvenborg på ca. 70 ha. Her til kommer store områder med sumpskov, tilgroet mose samt mange småplantninger og bevoksede diger. Specielt den sydlige del af området fremstår som skovrig og frodig.


Kulturhistoriske helheder

Løvenborg gods og herregårdene Gislingegård og Vognserup sætter sit præg på landskabet. Store dele af området er drænet mose, hvilket er synligt i forhold til bebyggelsesstrukturen, som findes i en ring omkring det store centrale moseområde.


Tekniske anlæg

Der løber to højspændingsledninger gennem området, men der ud over er området markant fri for tekniske anlæg. Vejene i området er lokale veje, som alene servicerer områdets beboere. Der er ingen gennemgående vejstruktur i området. Jernbanen afgrænser området på en mindre del mod syd-øst, men den er ikke et markant element. Der finde enkelte rekreative anlæg i området, et fugletårn i tilknytning til vådområdet ved Løvenborg samt herregårdslandskabet omkring Løvenborg, hvor haven er åben for offentligheden.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk