Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
13 Kobbel Å
13 Kobbel Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 13 Kobbel Å

Strategi

Målsætning
Landskabet skal bevares som åbent herregårdslandskab i de nordlige områder og nord for Løvenborg. Tilsvarende skal Hanerup Enge friholdes for tiltag, som han begrænse oplevelsen af et åbent landskab. Mose- og engområderne langs Kobbel Å skal sammen ved vådområdet ved Løvenborg danne et sammenhængende bånd af naturarealer. Det bør tilstræbes, at disse områder fortsat har en vis grad af åbenhed.

Husmandsbebyggelserne og de karaktergivende landskabselementer bør bevares med hensyntagen til de kulturhistoriske kvaliteter.

Anbefalinger
Moseområder og landskabet omkring husmandsbebyggelserne bør friholdes for større tekniske anlæg og etablering af større bygninger. Der bør ske en vådgøring af de nuværende og tidligere moseområder. Der kan i nogen grad tillades opførelse af større landbrugsbygninger ved de store gårde.


Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
De store gårde og herregårde har hver deres særpræg og repræsenterer hver deres kulturhistoriske helhed med bebyggelse, alléer, skove og markstørrelser. Omkring Løvenborg er der mulighed for at opleve herregårdshaven i sammenhæng med Løvenborg. Særlig karakteristisk for området er de markante alléer, som findes ved Løvenborg, Vognserup og Gislingegård.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
De store markenheder i nord og de tilgroede moseområder i syd skaber et kontrasterende område med forskellige oplevelser. Over alt i landskabet dominerer den store markstørrelse og indikerer, at der er tale om herregårdslandskaber.

Afgrænsning
Mod vest sker afgrænsningen i kraft af et skift i landskabsformen, som i område 12 er præget af de markante hatbakker ved Kundby. Mod syd sker der et skift i skalaen i landbrugslandet, som i de tilstødende områder stadig er relativt stor, men med et fravær af herregårdslandskabet. Mod øst oplever man et skift til et traditionelt landbrugsland i en mindre skala. Mod nord er også en overgang til en mindre skala bestemmende for afgrænsningen.

Nøglekarakteristika
Herregårdslandskab, store marker, tilgroede moseområder.


Beliggenhed

Området er beliggende syd for Gislinge, ca. 10 km vest for Holbæk by. Området afgrænses mod nord af områderne 11 Gislinge og 14 Tuse Å. Mod øst grænser området op til område 15 Søstrup, mod syd område 25 Krøjerup og 16 Knabstrup. Den vestlige grænse støder op til omrdåe 12 Torslunde. 

Området har en udstrækning på ca. 21 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Området er præget af ensartede elementer, med flere store gårde/herregårde, der ligger på kanten af og rundt om et større sammenhængende moseområde.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk