Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
11 Gislinge Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 11 Gislinge Landskabsvurdering

Styrke

Området domineres af en klassisk landbrugsstruktur med små-mellemstore gårde, området fremstår desuden sammensat, i kraft af at de enkelte elementer optræder mange gange. Den dominerende struktur og specielle form for sammensathed bevirker, at området har en vis robusthed. Det vil derfor være muligt at indplacere nye elementer som større staldbygninger i området, dog skal det ske under hensyntagen til den sammenhæng og visuelle ro, der er i området. 


Tilstand

Landskabet fremstår relativt upåvirket, og udskiftningstidens strukturer ses stadig tydeligt i landskabet. De største påvirkninger gennem tiden har været etablering af Landkanalen og jernbanen, sidstnævnte har betydet, at Gislinge har udviklet sig som stationsby. 


Sårbarhed

Områdets åbenhed er karakteristisk og bør bevares, området vurderes til at være relativt robust overfor nye elementer. Der en væsentlig visuel påvirkning af elementer, som er beliggende udenfor området, derfor vurderes det, at området i nogen grad er sårbart overfor etablering af større tekniske anlæg så som vindmøller. 

Omkring Gislinge, Hagested, Mårsø og ved grænsen til Svinninge vurderes det, at der kan ske en form for byudvikling, uden det har væsentlig betydning for oplevelsen af området som helhed.  De bærende elementer som landbrugsstrukturen og de levende hegn bør bevares og ikke sløres ved etablering af nye anlæg og ved byudvikling.

I landskabet mellem Hagested, Mårsø og Ny Hagested er der påbegyndt en forlængelse af rute 21 fra Tuse mod nord. Mortortrafikvejen forventes færdig i 2013. Dette vil i væsentlig grad påvirke områdets østligste del, og denne del af området ses som værende mættet i forhold til påvirkningen af større tekniske anlæg.


Marker og spredt beplantning, vindmøllerne i Lammefjorden dominerer visuelt.


Særlige landskabelige forhold

Lammefjordsengene
Grænsende op til Lammefjorden ligger lammefjordsengene, som et ubebygget landskabelement, der mange steder anvendes til landbrugsdrift. Området bør bevares i sin nuværende form uden bebyggelse og andre anlæg. Lammefjordsengene og området som helhed afgrænses mod nord af Landkanalen, der blev etableret i forbindelse med tørlægningen af lammefjorden.

Landsbyer og mindre bysamfund
Der er relativt mange landsbyer og mindre bysamfund i området. Især omkring Sandby, vest for Gislinge ses den klassiske struktur fra stjerneudskiftningen, selve landsbyen har tillige en velbevaret landsbystruktur. Sandby vil kunne tåle enkelte huludfyldninger, men egentlig byudvilking bør ikke finde sted. Gislinge ligger som den eneste større by centralt i området. 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk