Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
6 Favrbjerg Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 06 Favrbjerg Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området er relativt intensivt udnyttet, men består i store dele af små marker. De store marker findes mod vest, mens der i det kuperede landskab centralt i området og mod øst findes mange mindre marker og mange græsmarker. I den kuperede del findes flere hobbybrug.


Det opdyrkede landbrugsland.


Bebyggelse

Der findes mange små ejendomme og få større. Især mod øst er området præget af mange små ejendomme og enkelthuse. Bebyggelsesstrukturen er spredt. Mod vest åbner den op i større enheder. Det er også her, de største gårde ligger, hvoraf nogle har større staldbygninger. I området findes flere, men små landsbyer som Avdebo, Gurede og Kastrup samt bebyggelserne Favrbjerg, Hørby Huse og Uglerup Huse.

Længst mod nordvest på kanten af Lammefjorden findes en stor ehvervsskole, som dominerer dette hjørne af området med store bygninger og, især, en række kraner. Mod nord findes et større sommerhusområde ud mod Lammefjorden. Tilsvarende findes et lille sommerhusområde ved Avdebo, men dette er svært at erkende da det er meget tilgroet.

Bebyggelsesmæssigt virker området autentisk. Dog sætter senere tilkomne bebyggelser som erhvervsskolen, sommerhusområde og enkelte af de større gårdanlæg lokalt sit præg på landskabet. Der er ikke udpeget kulturmiljøer i området.


Bakkeformationer og spredt bebyggelse.


Beplantning

Landskabet er domineret af mange små beplantninger og småskove. Der findes en del levende hegn og bevoksede diger. Tilsvarende findes en del beplantning i forbindelse med de enkelte ejendomme. Samlet set bevirker bevoksningerne, at området opleves delvist lukket, men samtidig med lange kig.

Der findes et tilgroet moseområde ved Uglerup landsby, som opleves meget lukket. På flere af hatbakkerne er også småskove eller beplantninger. I visse tilfælde fremhæver disse beplantninger terrænformen. Sommerhusområdet ved Kastrup er meget tilgroet og fremstår delvist som en skov.


Marker og forskellige beplantningselementer.


Kulturhistoriske helheder

Områdets kulturhistoriske intakthed vurderes at være god og har udviklet sig løbende gennem 200 år. Landsbyerne er blokudskiftede og landskabet er præget af, at jorderne er samlet omkring de enkelte ejendomme. Dette gælder også uden for landsbyerne.

Der findes kun få fredede fortidsminder. Disse markerer sig ikke i landskabet.

Foto/illustration/Kort


Tekniske anlæg

Erhvervsskolen opfattes som et større teknisk anlæg og markerer sig tydeligt. Der findes kun få tekniske anlæg i øvrigt. Ved Gurede og mod vest løber en mindre højspændingsledning som kun markerer sig svagt i landskabet, ved Avdebo står en telemast.


EUC nord for Avdebo.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk