Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
5 Tuse Næs Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 05 Tuse Næs Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området er et morænelandskab med enkelte dødisrelieffer, især i den nordlige del. Den primære jordtype er lerblandet sandjord og ved Løserup og øst for Udby er der større forekomster af sandblandet lerjord.


Marker og terrænformer.


Terræn

Områdets centrale dele ligger som et højere beliggende plateau. Mod nord findes flere kystskrænter og den sydlige del af området er domineret af småbakker. Området er generelt skrånende mod kysten.


Terrænformer og markstrukturer


Vandelementer

Den østlige del af omrdået ved Udby Vig er udpeget som Natura 2000 område, og fremstår som et større, sammenhængende vådområde. Der er flere mindre søer, primært i områdets nordlige og centrale dele. Nordvest for Løserup strand er to middel store søer beliggende (Store Lunge og Lille Lunge). Områdets nordlige del er desuden præget af tilstedeværelsen af et større vådområde i tilknytning til kysten. Nord for Kastrup i områdets vestlige del er "Sørende" beliggende, vandløbet opleves dog ikke når man færdes i området.


Kysten ved Udby Vig.


Kyst

Området er i høj grad præget af nærheden til kysten. Mod nord ligger Lammefjorden, mod syd Holbæk Fjord og mod øst Udby Vig. Den nordlige kyst er præget af at være marint forland med rørskov, det samme er gældende ved den østlige kyst. Mod syd ses en smal, stenet strandbred og enkelte steder rørskov. 


Kysten er mange steder relativt smal og stenet.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk