Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
5 Tuse Næs Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 05 Tuse Næs Landskabsvurdering

Styrke

Den centrale del af området har en særegen åbenhed, der mange steder forstærkes af udsynet til fjordene mod nord, syd og øst. Denne karakter bør bevares og styrkes eksempelvis gennem skovrejsning af mindre skovområder, som indrammer udsigten. 


Tilstand

Tilstanden vurderes til at være god, størstendelen af området fremstår som et landbrugsland, der har gennemgået en naturlig udvikling, og samtidig har bibeholdt den klassiske struktur som eksempelvis landsbyerne og de spredte gårde. I kraft af det beskyttede område omkring Udby Vig har delområde 05.01 i særlig høj grad en god tilstand. Adgangen til kysten er forringet som følge af  de mange sommerhuse og den bymæssige bebyggeles på den sydlige kyst. 


Sårbarhed

Området er karakteriseret ved et fravær af tekniske anlæg som højspændingsmaster og vindmøller, dog er der en enkelt vindmølle længst mod nordvest i området. Denne karakter bør bevares, men enkelte tekniske elementer kan etableres, hvis det sker i respekt for den eksisterende struktur. Området opleves robust som følge af tilstedeværelsen af mange ens elementer. Denne robusthed gør, at der i nogen grad vil kunne indpasses nye elementer som større landbrugsbygninger i området, så længe det sker i respekt for de landskabelige kvaliteter og uden at sløre udsigten fra området. Der bør dog ikke tilføres væsentligt flere sommerhuse udenfor de eksisterende sommerhusområder især den nordlige kyststrækning vurderes til at være sårbar over for udfyldning med flere sommerhuse da det i høj grad vil forringe adgangen og kontakten til kysten. 


Særlige landskabelige forhold

Tuse Næs er som helhed et interessant landskab idet der er vand på tre sider og dermed en stor variation i udsigten. Fra den centrale del af området, som er højere beliggende end den resterende del er der flere steder udsigt til alle sider. Udby Vig i områdets østligste del er Natura 2000 område og dermed beskyttet, i denne del af området er også skovene beliggende, tilsammen tilfører disse elementer området store naturmæssige kvaliteter samt rekreative muligheder.


Natura 2000 område ved Udby Vig.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk