Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
5 Tuse Næs Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 05 Tuse Næs Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området er generelt præget af en intensiv landbrugsdrift. Udby Vig er udpeget som EF-habitatområde, Natura 2000 område og er dermed beskyttet som naturtype. Ved kysterne er der generelt en højere grad af naturpræg og mange steder er kysten domineret af rørskov.


Udsigt over Udby Vig mod Orø.


Bebyggelse

Områdets centrale del er præget af flere landsbyer, hvor der mange steder ses en tydelig struktur fra udskiftningstiden enten i form af stjerneudskiftning (Kisserup) eller kamudskiftning (Udby). Mod nord er området domineret af sommerhusområder. Der findes ligeledes et sommerhusområde i syd ved Bognæs, dette er dog ikke dominerende i sig selv. Hele området er præget af mange enkeltstående bebyggelser og gårde af middel størrelse, i Udby findes egentlige parcelhusområder.


Udby set fra luften.


Beplantning

Størstedelen af området fremstår relativt fattigt på beplantning og der ses kun få bevoksede diger og levende hegn. Den østlige del ved Udby Vig er i høj grad præget af tilstedeværelsen af to middelstore skove, Hønsehals (ca. 82 ha) og Bognæs skov (ca. 54 ha). Beplantningen består der ud over primært af småplantninger og enkelte plantager nord for Udby.


Bognæs Skov set fra luften


Kulturhistoriske helheder

Udby kirke ligger med sine røde mure centralt i området og er synlig mange steder fra. Udby og Kisserup er desuden udpeget som kulturmiljøer. Der ses enkelte steder husmandsudstykninger og ved Solhøj, nord for Udby ses en gammel mølle.


Udby og omegn set fra luften.


Tekniske anlæg

Området er karakteriseret ved, at der kun forekommer mindre vejforløb og landeveje, de tekniske anlæg dominerer ikke området visuelt, dog forekommer der enkelte vindmøller nord for Markeslev, ved Kastrup og ved Løserup. Ved Hørby er et egentligt havneanlæg og en mindre lystbådehavn beliggende og ved Bognæs Skov findes en bådbro. På trods af den lange kyststrækning i området er der relativt få rekreative anlæg så som stier i skoven og enkelte steder adgang til kysten.


Hørby havn set fra luften.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk