Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Bybjerg-Orø Vandværk
De kommunale indsatser Bybjerg-Orø Vandværk Færgebakkerne Vandværk Salvig Vandværk Børrehoved Vandværk Orøgård Vandværk Næsby Vandværk Skolehjemmet Orøstrand Vandværk

Du er her: Home Temaplaner Indsatsplaner Skabelon Indsatsplan_skabelon Specifikke indsatser Bybjerg-Orø Vandværk

Indsatser

Ligesom kommunen har vandværket også ansvar for gennemførslen af visse af de aftalte indsatser. Bybjerg-Orø Vandværk vil i løbet af 2015 og 2016 være medvirkende til at realisere tiltagene i tabellen.

Bybjerg-Orø Vandværk vil deltage i møde(r) med lodsejeren/-ejerne af de marklodder, der omfattes af det grundvandsdannende opland til vandværkets boringer. På mødet deltager endvidere Holbæk Kommune. Formålet med mødet er at fremlægge nitratproblematikken for lodsejeren og forsøge at blive enige om frivillige aftaler, der kan medvirke til nedbringelse af kvælstofbelastningen.

Holbæk Kommune har ladet udføre en beregning der viser, at der kræves en reduktion af kvælstofbelastningen på 266 kg kvælstof inden for det grundvandsdannende opland for at nedbringe den potentielle nitratudvaskning til 50 mg/l, hvilket svarer til grænseværdien i drikkevand. 

For at nå kvælstofreduktionsmålet på 266 kg N inden for det grundvandsdannende opland til vandværket, skal den maksimale udvaskning af nitrat, som forlader rodzonen, reduceres til henholdsvis 50 og 25 mg/l på et areal på henholdsvis 13,53 og 7,6 ha inden for landbrugsarealerne i det grundvandsdannende opland. Alternativt kan der udlægges et areal på 6,1 ha til skov med en maksimal udvaskning på 11 mg/l på det eksisterende landbrugsareal.

For at opnå større sikkerhed for at kvælstofbelastningen reduceres til under grænseværdien for drikkevand, bør nærområderne til det grundvandsdannende opland også inddrages.

Vandværket udsender pjece vedr. privat anvendelse af pesticider og de grund-vandsmæssige risici der er forbundet hermed. Pjecen udsendes til hele forsyningsområdet.

Indsatser på Bybjerg-Orø Vandværk

Indsats

Prioritering

Ansvarlig

Tidsplan Udgifter

Deltagelse i møde(r) med lodsejer(e) om nedsættelse af kvæl-stofbelastningen i det grundvandsdannende opland.

Grundvandsdannende opland  Bybjerg-Orø Vandværk

 2015

 0 kr.

Udsendelse af pjece om privates brug af pesticider.

Forsyningsområde

Bybjerg-Orø Vandværk 

2015-2016  3.500 kr.

Monitering af nitrat-indhold i boring 198.705 og 198.706.

Boring 198.705 og 198.706

Bybjerg-Orø Vandværk 2015-2019  2.000 kr.

Overvågningsprogram

Vandværket følger i forvejen reglerne om overvågning der er anført i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Herudover vil vandværket foretage overvågning i de to moniteringsboringer DGU nr. 198.705 og 198.706. Moniteringsboringerne anvendes til at følge nitratindholdet i grundvandet før det når vandværkets boringer. Således vil det være muligt at følge virkningen af eventuelle dyrkningsaftaler i det grundvandsdannende opland, eller der kan reageres på et eventuelt stigende nitratindhold i vandet. Det vil, som følge af moniteringen være muligt at træffe forholdsregler på et tidligt tidspunkt – før nitraten findes i vandværksvandet.

Vandværket er selv ansvarlig for at udføre og bekoste overvågningen.

Programmet for overvågningen fremgår af tabellen til højre.

Overvågningsboringerne 198.705 og 198.706.

Overvågningsboringerne 198.705 og 198.706.

 

Fremtidigt overvågningsprogram for Bybjerg-Orø Vandværk.

Boring DGU nr.

Magasin

Analyseprogram

Hyppighed, antal årligt

Antal pejlinger årligt

198.655

Primært (kalk)

 B

 1 hvert 5. år

 4

198.656

Primært (kalk)

 B

 1 hvert 5. år

 4

198.705

Primært (sand)

 N

 1

 1

198.706 (nedre filter)

Primært (sand)

 N

 1  1

 *) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl. pesticider) se bilag 8 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014, N: Nitrat.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk