Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Børrehoved Vandværk
De kommunale indsatser Bybjerg-Orø Vandværk Færgebakkerne Vandværk Salvig Vandværk Børrehoved Vandværk Orøgård Vandværk Næsby Vandværk Skolehjemmet Orøstrand Vandværk

Du er her: Home Temaplaner Indsatsplaner Skabelon Indsatsplan_skabelon Specifikke indsatser Børrehoved Vandværk

Indsatser

Ligesom kommunen har vandværket også ansvar for gennemførslen af visse af de aftalte indsatser. Børrehoved Vandværk vil i løbet af 2015 og fremefter være medvirkende til at realisere tiltagene i tabellen.

Vandværket udsender pjece vedr. privat anvendelse af pesticider og de grund-vandsmæssige risici der er forbundet hermed. Pjecen udsendes til hele forsyningsområdet.

Indsatser på Børrehoved Vandværk

Indsats

Prioritering

Ansvarlig

Tidsplan Udgifter

Udsendelse af pjece om privates brug af pesticider.

Forsyningsområde

Børrehoved Vandværk 

2015-2016  1.000 kr.

Monitering af nitratindhold i brønd 198.740

Indvindingsboringer

Børrehoved Vandværk 2015-2019  1.000 kr. hvert år


Overvågningsprogram

Vandværket følger i forvejen reglerne om overvågning, der er anført i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Udover det normale overvågningsprogram vil vandværket supplere med årlige prøver år i brønden DGU 198.740 til analyse for nitrat såfremt brøndejeren giver sin tilladelse. Ved en stigende tendens vil kommunen søge at træffe kvælstofbegrænsende aftaler med de relevante lodsejere i det grundvandsdannende opland.

Vandværket er selv ansvarlig for at udføre og bekoste den anbefalede overvågning.

Boring 198.740

Boring 198.740

 

Fremtidig overvågningsprogram for Børrehoved Vandværk

Boring DGU nr.

Magasin

Analyseprogram

Hyppighed, antal årligt

Antal pejlinger årligt

198.517

Primært (sand)

 B

 1 hvert 5. år

 4

198.740

Primært (sand)

 N

 1 

 

 *) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl. pesticider) se bilag 8 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014, N: Nitrat.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk