Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Salvig
Indledning Bybjerg-Or√ł F√¶rgebakkerne Salvig B√łrrehoved Or√łg√•rd N√¶sby Skolehjemmet Or√łstrand

Du er her: Home Temaplaner Indsatsplaner Or√ł Vandv√¶rkerne Salvig

Vandværket og kildepladsen

Salvig Vandv√¶rk er et privat f√¶lles vandforsyningsanl√¶g med tilladelse til indvinding af 15.000 m3/√•r. Grafen til h√łjre viser den √•rlige indvinding p√• vandv√¶rket siden 1992. Indvindingen ligger nogenlunde stabilt omkring 7.000 - 9.000 m3/√•r. Der indvindes fra to boringer med DGU nr. 198.517 og 198.537. Boring 198. 517 anvendes dog kun som reserveboring. I boring 198.517 indvindes fra et sandlag ca. 20-30 m u.t. I boring 198.537 findes to filtre - et √łvre i sandet over kalken 25,5 - 28 m u.t. og et nedre i kalken ca. 35-60 m u.t. Der indvindes kun fra det nedre filter.

Oppumpning fra Salvig Vandværk gennem 20 år.

Oppumpning fra Salvig Vandværk gennem 20 år.

Salvig Vandværk.

Salvig Vandværk.


Arealanvendelse

Salvig Vandv√¶rks boringer ligger nord for Bybjerg og er omgivet af landbrugs¬≠arealer. Indvindings¬≠oplandet og det grundvands¬≠dannende opland best√•r langt overvejende af landbrugsarealer. I den sydlige del af det grundvands¬≠dannende opland ligger Genbrugs¬≠pladsen - Or√ł.

Der findes ikke forurenings­kortlagte arealer inden for hverken indvindingsoplandet eller det grundvands­dannende opland, ligesom der heller ikke sker nedsivning af spildevand. 

Begge oplande er i hele deres udstr√¶kning udpeget som nitratf√łlsomt indvindings¬≠omr√•de og indsatsomr√•de med hensyn til nitrat.

 

Arealanvendelsen inden for det grundvandsdannende opland til Salvig Vandværk.

Arealanvendelsen inden for det grundvandsdannende opland til Salvig Vandværk.


Geologi, hydrogeologi og grundvandskemi

Lertykkelsen i indvindingsoplandet er p√• over 10 m i den nordlige del af oplandet, mens den centralt og i den sydlige del er p√• under 5 m, se graferne til h√łjre. I det grundvandsdannende opland er der visse steder formentligt slet intet lerd√¶kke. Her er der forventeligt stor grundvandsdannelse. Grundvandsspejlet er frit i den centrale og sydlige del af det grundvandsdannede opland.

I det indvundne vand fra den sydlige boring 198.517, der er filtersat i sand over kalken, er nitratindholdet h√łjt (30 mg/l), men der har ikke v√¶ret nogen udvikling i koncentrationen de sidste 10-15 √•r, se figuren til h√łjre. I den nordlige indvindingsboring DGU nr. 198.537 indvindes fra kalken. Her er der kun m√•lt et ganske lille nitratindhold ved de seneste analyser.

Vandv√¶rket anvender kun boring DGU 198.517 som reserveboring, og det h√łje nitratindhold heri har alts√• p√• nuv√¶rende tidspunkt kun minimal indflydelse p√• indholdet i drikkevandet fra vandv√¶rket. Nitratindholdet tyder imidlertid p√•, at der er en risiko for, at der inden for en kortere √•rr√¶kke vil kunne findes nitrat i det grundvand der findes i kalken, hvorfra vandv√¶rkets indvinding foreg√•r. ¬†¬†

Der er ikke fundet milj√łfremmede stoffer i indvindingsboringerne.

Tidslig udvikling i nitratkoncentrationen i vandværksboringen DGU nr. 198.517.

Tidslig udvikling i nitratkoncentrationen i vandværksboringen DGU nr. 198.517.

Lertykkelse og oplande ‚Äď Salvig Vandv√¶rk.


Risikovurdering

Inden for det grundvandsdannende opland anvendes ca. 93 % af arealet til landbrug. If√łlge oplysninger fra det centrale landbrugsregister er den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning i 2011 p√• 81-91 mg/l.

Udvaskningen er beregnet for afgangen fra rodzonen, s√• hvis der ikke oms√¶ttes yderligere nitrat under nedsivningen til grundvandsmagasinet, vil alt det udvaskede nitrat ende i magasinet og senere i vandv√¶rksvandet. Da gr√¶nsev√¶rdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l udg√łr udvaskningen en v√¶sentlig risiko for nitratp√•virkning af indvindingen p√• vandv√¶rket.

Nitratp√•virkningen af grundvandet stammer med stor sandsynlighed fra landbrugsdriften i det grundvandsdannende opland til indvindingsboringen. Den observerede nitratkoncentration i vandv√¶rkets anden boring DGU nr. 198.517 er af en s√•dan st√łrrelse, at nitraten formentlig inden for en overskuelig fremtid m√• forventes at n√• kalken, hvorfra vandv√¶rket indvinder vand.

Genbrugsstationen udg√łr formentlig kun en mindre risiko p√• grund af dens beliggenhed i den sydligste del af det grundvandsdannende opland. Usikkerheden p√• beregningen af oplandet kan betyde, at det er usikkert om genbrugsstationen reelt ligger inden for oplandsgr√¶nsen.

Potentiel nitratudvaskning på markniveau i 2011.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk