Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lovgrundlag for planlægningen

Lovgrundlag for planlægningen

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Formålet med Miljøvurdering af planer og programmer er at sikre at vurderingen af miljøkonsekvenser og belysningen af mulige alternativer foregår mens planerne stadig er under forberedelse og behandles politisk, dvs. før de endeligt er vedtaget.

Lov om planlægning

Planlovens formål er at sikre den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelseslovens formål er, at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag  i respekt for mennesket livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelseslovens formål er, at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Sommerhuslovens

Sommerhuslovens formål er, at forhindre et øget pres på landets rekreative arealer ved at sikre kontrol med en forventet øget efterspørgsel efter jord til erhvervsmæssig rekreativ udnyttelse og at hindre, at der gennem erhvervsmæssig udlejning og aftaler om langtidsleje skete en omgåelse af de hensyn, der lå bag loven om erhvervelse af fast ejendom.

Miljømålsloven

Miljømålslovens formål er at fastlægge rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand samt for planlægning inden for de internationale naturbeskyttelsesområder.  

     
 

Links

 

- Lov om miljøvurdering af planer og programmer

- Planloven (lov om planlægning)

- Miljøbeskyttelsesloven (lov om miljøbeskyttelse)

- Naturbeskyttelsesloven (lov om naturbeskyttelse)

- Sommerhusloven (lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love)

- Miljømålsloven (lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

Se en oversigt over lovgivning, bekendtgørelser og cirkulærer på naturstyrelsen.dk

 - 
     

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk