Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag: til Kommuneplan 2017

Høring og borgermøde: Forslag til Kommuneplan 2017

Holbæk Byråd har den 25. oktober 2017 vedtaget Forslag Kommuneplan 2017 til udsendelse i høring. Planforslaget er i offentlig høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018.

Kommuneplanen er den plan, som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som byrådet vil arbejde for i de kommende 12 år. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen, den overordnede fysiske udvikling af byerne og for det åbne land. I planen afvejes de forskellige ofte modsatrettede interesser (byudvikling, natur, miljø, kultur, landskab mv.). Der er ifølge planloven krav om, at den skal revideres hvert 4. år. Planforslaget følger op på mål i Plan- og Udviklingsstrategien, har afsæt i den gældende Kommuneplan 2013 og nationale interesser og krav. Temaerne behandler både by- og landområder - herunder bl.a. byudvikling, landsbyer, skovrejsning og grønt danmarkskort.

Holbæk Kommuneplan er en digital plan, og forslag til kommuneplan 2017 kan findes her: 

Kommuneplan 2017

Kommuneplanen skal bl.a. medvirke til at nå byrådets effektmål og målene beskrevet i Vækstpolitikken og Plan- og Udviklingsstrategien. Kommuneplanen skal således medvirke til, at sikre mulighederne for vækst i Holbæk Kommune. Flere arbejdspladser og vækst i befolkningstallet muliggøres bl.a. ved, at kommuneplanen udlægger attraktive og velfungerende erhvervs- og boligområder. Udviklingen skal ske på en bæredygtig måde, så den økonomiske vækst sikres samtidig med, at de øvrige værdier respekteres.

Høringsperiode og offentligt møde

Forslagene er i høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018. Du er velkommen til det offentlige møde om forslaget den 22. januar 2018 kl. 19.00-21.00 på Elværket. Her vil forslaget blive præsenteret, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål. Tilmelding til borgermødet senest den 17. januar 2018 på mail plan@holb.dk eller telefon 7236 2507.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2017, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor samt selve miljørapporten fremgår af planforslaget.

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.
Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk

Du kan læse yderligere på hjemmesiden for Nævnenes hus www.naevneneshus.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dine muligheder

Forslaget er fremlagt fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planen.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest 26. februar 2018. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land, 4300 Holbæk. Att.: Plan


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk