Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag: Lokalplan 3.79 i høring

Høring: Forslag til lokalplan 3.79 Bygmesterskolen i Holbæk


Holbæk Kommune har den 21. december 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 3.79 Bygmesterskolen i Holbæk til udsendelse i høring.

Læs lokalplanen 3.79

Forslaget åbner mulighed for (skriv kort tekst indholdende anvendelse (ved boliger skriv antallet af boliger), størrelsen af arealet og beliggenheden).

Høringsperiode

Forslaget er i høring fra fredag den 22. december 2017 og til den 19. januar 2018.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 22. december 2017, og indtil planen bliver vedtaget, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Delegation af beslutningskompetence

Byrådet besluttede på mødet d. 15. juni 2016 at igangsætte planlægning for 3.79 for Bygmesterskolen. På mødet besluttede byrådet samtidig at delegere beslutnings-kompetencen i sagen til administrationen i Holbæk Kommune.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag lokalplanforslag nr. 3.79, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget.

Klagevejledning

Afgørelsen om delegation af beslutningskompetence samt (afhænger af om planlægningen er delegeret) miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævenet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen/erne – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk

Du kan læse yderligere på hjemmesiden for Nævnenes hus www.naevneneshus.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Morten Størup, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest fredag den 19. januar 2018. Send en e-mail til plan@holb.dk eller send et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice, att.: Morten Størup.

 

område afgrænsning 

Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk