Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag: Lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej i Holbæk Øst i høring

Byrådet har den 16. august 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej i Holbæk Øst til udsendelse i høring.

Lokalplan 3.52

Planområdet omfatter Bakkekammen, Møllevangen, Orøvej, Svinget, størstedelen af Isefjordsvej, samt mod syd et stykke af Munkholmvej. Området indeholder helt særlige eksempler på bygninger i stilen Bedre Byggeskik. En arkitektonisk retning med særlig lokal tilknytning til Holbækområdet.

Lokalplanforslag nr. 3.52 indeholder bevaringsbestemmelser, som skal sikre den fine sammenhæng i området, samt indkigget til de bevaringsværdige huse. Lokalplanen fastlægger desuden retningslinjer for fremtidig bebyggelse og udstykning i området.

Høringsperiode og offentligt møde

Forslaget er i høring fra den 24. august 2017  til den 26. oktober 2017. Du er velkommen til det offentlige møde om forslaget den onsdag den 20. september 2017 kl. 19.00 i den store sal på Holbæk Bibliotek. På mødet vil du høre mere om planens indhold, og du kan stille spørgsmål til planforslaget. 

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 24. august 2017 (offentliggørelsesdato), og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplan-forslag nr. 3.52, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget.

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævenet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberet-tigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk

Du kan læse yderligere på hjemmesiden for Nævnenes hus www.naevneneshus.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Malene Høyer Pedersen, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Forslaget er fremlagt fra den 24. august 2017  til den 26. oktober 2017. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planen.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest torsdag den 26. oktober 2017. Send en e-mail til plan@holb.dk eller send et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, att.: Malene Høyer Pedersen.


Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk