Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag: Lokalplan 2.83 og kommuneplantillæg 37 i høring

Høring og borgermøde: Forslag til lokalplan 2.83 Boliger ved L.C. Worsøesvej, Holbæk Vest og kommuneplantillæg 37

Holbæk Byrådet har den 16. august 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.83 Boliger ved L.C. Worsøesvej samt tilhørende Kommuneplantillæg 37 til udsendelse i høring.

Lokalplan 2.83

Kommuneplantillæg 37

Planforslagene muliggør opførelsen af boliger indenfor planområdet. Planområdet omfatter et areal på ca. 3,3 ha og er beliggende syd for L.C. Worsøesvej og vest for jernbanen i Holbæk. Området er i dag udlagt til erhvervsformål og derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen, så der fremover bliver mulighed for boliger.
Lokalplanen fremsætter bestemmelser vedrørende områdets anvendelse og indretning, herunder bl.a. placering af boliger, beplantning m.v. Herunder fremsættes bestemmelser om at sikre tilpasning af ny bebyggelse til omgivelserne herunder nødvendig afstand og afskærmning mod jernbanen.

Ydermere fremsætter lokalplanen bestemmelser om, at sammenhæng med omgivende byområde og eksisterende infrastruktur skal sikres gennem stisystem.

Lokalplanen er inddelt i delområde A, B og C. I delområde A muliggøres en opførelse af op til 100 boliger fordelt på 4 boligklynger i 2 etager. I delområde B muliggøres 6 mindre boliger. På et areal i delområde C giver lokalplanen mulighed for opførelse af åben/lav bebyggelse.

Høringsperiode og offentligt møde

Forslagene er i høring fra den 18. august 2017 til den 20. oktober 2017. Du er velkommen til det offentlige møde om forslagene den tirsdag d. 12. september 2017 kl. 18.30-20.30 på Holbæk Bibliotek. Her vil forslagene blive præsenteret, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 18. august 2017, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplanforslag nr. 2.83 Boliger ved L.C. Worsøesvej, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene. 

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævenet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk

Planklagenævnet opkræver et gebyr i forbindelse med behandling af klagesagen. Du kan læse yderligere på hjemmesiden for Nævnenes hus www.naevneneshus.dk.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Line Voltzmann, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Forslagene er fremlagt fra den 18. august 2017 til den 20. oktober 2017. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planen

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest fredag den 20. oktober 2017. Send en e-mail til plan@holb.dk eller send et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice, att.: Line Voltzmann.

 


Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk