Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag: Lokalplan 12.06 og kommuneplantillæg 29 i høring

Holbæk Byrådet har den 13. september 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 12.06 Dagligvarebutik i Mørkøv samt tilhørende Kommuneplantillæg 29 til udsendelse i høring.

Lokalplan 12.06

Kommuneplantillæg 29

Forslagene åbner mulighed for etablering af dagligvarebutik i området. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bl.a. placering af byggeri, parkeringspladser, beplantning og vejadgang. Lokalplanen skal herudover sikre hensyn til omkringliggende boligejendomme samt landskabelige forhold

Høringsperiode og offentligt møde

Forslagene er i høring fra den 14. september 2017 til den 9. november 2017. 

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 14. september 2017, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplanforslag nr. 12.06 Dagligvarebutik i Mørkøv, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget.

Klagevejledning

Afgørelserne om delegation af beslutningskompetence samt miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævenet, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelserne – de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk

Planklagenævnet opkræver et gebyr i forbindelse med behandling af klagesagen. Du kan læse yderligere på hjemmesiden for Nævnenes hus www.naevneneshus.dk.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Emilie Louise Laurenze Eltzholtz, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Forslagene er fremlagt fra den 14. september 2017 til den 9. november 2017. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planen.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 9. november 20147. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land, 4300 Holbæk att.: Emilie Louise Laurenze Eltzholtz.

 

 
Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk