Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forslag for boliger i det Vestlige Hagested i høring

Høring og borgermøde: Forslag til lokalplan 6.18 for boliger i det vestlige Hagested samt tilhørende Kommuneplantillæg 1

Kommunalbestyrelsen har den 15. maj 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 6.18 for boliger i det vestlige Hagested samt tilhørende Kommuneplantillæg 1 til udsendelse i høring.

Link til lokalplan 6.18

Link til kommuneplantillæg 1

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag nr. 6.18 åbner mulighed for udstykning af 5 store parceller i det vestlige Gl. Hagested. Det vil sige store grunde på min. 2500 m2, med mulighed for hobbypræget landbrug, samt evt. mulighed for at holde et lille antal dyr på hver ejendom. Den kommende udstykning er med til at afrunde byen mod vest. Området er placeret med kig ud over markerne og i tæt tilknytning til det omfattende stisystem i Gl. Hagested. Der etableres vejadgang til Præstebrovej.

Høringsperiode og offentligt møde

Forslagene er i høring fra den 20. maj 2019 til den 9. august 2019. Du er velkommen til det offentlige møde om forslagene den 26. juni kl. 18.30-20.00 i Hagested forsamlingshus. Her vil forslagene blive præsenteret, og du vil få mulighed for at stille spørgsmål.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 20. maj 2019, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Holbæk Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag nr. 6.18, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.


Der er foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.


Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse


1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller
2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indirkning på miljøet.


Efter § 8, stk. 2, nr. 2 skal planer dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.


Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

• Der er tale om en plan, der giver mulighed for et meget begrænset antal boliger.
• Da anvendelsen netop er boliger.
• Da lokalplanområdet ikke er omfattet af væsentlige interesser inden for landskab, kultur eller lign.
• Lokalplanen indeholder bestemmelser, som sikrer bilag IV-arter og beplantning, hvor disse er omfattede af væsentlige interesser.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelsen om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen– de såkaldte retlige spørgsmål. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer. Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen/erne er meddelt. Er afgørelsen/erne offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Hvis Holbæk Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Holbæk Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede og få oplyst, om der er kommet en klage.

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Malene Høyer Pedersen, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land på tlf.: 7236 2507 eller pr. mail til plan@holb.dk.

Forslagene er fremlagt fra den 20. maj 2019 til den 9. august 2019. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planen. 

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest fredag den 9. august 2019. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben Land, 4300 Holbæk. att.: Malene Høyer Pedersen.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

 

 

Oversigtskort over lokalplanområdet
Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk