Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Fordebat: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 43 og Lokalplan nr. 3.53 Nyt boligområde ved Holbæk Have og Kattegatsvej

Holbæk Kommune ønsker at igangsætte en planlægning, der muliggør en omdannelse af arealet på hjørnet af Holbæk Have og Kattegatsvej, som tidligere husede Brunhøjskolen. Holbæk Kommune udbød derfor arealet til salg gennem et projektudbud. Vinderprojektet er et boligbyggeri med en blanding af almene og private boliger.

Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og lokal-planforslag nr. 3.53.

Indholdet i den nye planlægning

Planområdet er et areal på ca. 2 ha, som ligger på hjørnet ved Holbæk Have og Kattegatsvej, se oversigtskortet sidst i dette brev.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 vil udlægge en ny ramme til boligformål. Den nuværende ramme er til uddannelsesinstitutioner, da området tidligere husede Brunhøjskolen.

Den nye planlægning vil muliggøre opførelse af ca. 125 boliger som etagebyggeri. Bebyggelsen vil bestå af to forskudte og varierede stokbebyggelser, som varierer i højden fra 2 til 6 etager. Hertil kommer et boligtårn på 10 etager.

Derudover kommer den nye planlægning til at sikre:

  • At området anvendes til boligformål og tilhørende fællesfaciliteter fx legepladser og fælleshus,

  • At der anlægges en central grøn struktur- et rekreativt areal med forskellige aktivitets- og opholds-muligheder der skaber gode fysiske rammer for fællesskab, sundhedsfremme og rekreative ople-velser,

  • At der etableres et sammenhængende stisystem, der forbinder det nye boligområde med Fælleden og den omkringliggende by,

  • At håndtering af regnvand skal bidrage til de rekreative værdier i det nye boligområde, fx ved at gøre regnvandet synligt og aflede det via åbne vandflader så som kanaler og bassiner,

  • At der anlægges sikre vejadgange fra Holbæk Have og Kattegatsvej.

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning. 

Det videre forløb

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest d. 6. no-vember 2017. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Plan og Åben Land, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. Att: Maja Matzen Lysgaard

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen, inden Byrådets endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 43 og Lokalplan nr. 3.53, kan der etableres nye boliger i området.

Spørgsmål til planlægningen kan rettes til Maja Matzen Lysgaard på tlf.: 7236 5526

 

 

 


Oversigtskort over lokalplanområdet


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk