Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Virkelyst 1, 4420 Regstrup

Virkelyst 1, 4420 Regstrup. Dispensation fra ĂĄbeskyttelseslinjen til erhvervsbygning

Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til at opføre en erhvervsbygning på 1.191 m2 inden for erhvervsområdet ved Virkelyst.

Se afgørelsen her: pdf virkelyst_1_4420_regstrup_dispensation_fra_beskyttelseslinjen_til_erhvervsbygning.pdf (230.2 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være registreret i Klageportalen senest mandag den 8. oktober 2018. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen. Læs mere om klagemuligheder, gebyrregler m.m. på www.nmkn.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Miljø- og Fødevarenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan frem til og med den 8. oktober 2018 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk