Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Tåstrupvej 9, 4370 Store Merløse

Tåstrupvej 9, 4370 Store Merløse. Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til terrænregulering og tilplantning

Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til at opfylde de eksisterende slambassiner, tilrette terrænet samt foretage tilplantning.

Se afgørelsen her: pdf taastrupvej_9_4370_store_merloese_dispensation_fra_naturbeskyttelsesloven_til_bearbejdning_af_terraen_og_tilplantning.pdf (284.5 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være registreret i Klageportalen senest fredag den 20. juli 2018. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen. Læs mere om klagemuligheder, gebyrregler m.m. på www.nmkn.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Miljø- og Fødevarenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan frem til og med den 20. juli 2018 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk