Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Ringstedvej 50, 4440 Mørkøv

Ringstedvej 50, 4440 Mørkøv. Landzonetilladelse til minivådområde

Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af et ca. 1 ha stort minivådområde til reduktion af kvælstof og fosfor.

Se afgørelsen her: pdf ringstedvej_50_4440_moerkoev_landzonetilladelse_til_minivdomrde.pdf (308 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Planklagenævnet.

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være registreret i Klageportalen senest torsdag den 11. oktober 2018. Planklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen. Læs mere om klagemuligheder, gebyrregler m.m. på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Plannævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan frem til og med den 11. oktober 2018 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk