Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Ringstedvej 14, 4520 Svinninge

Ringstedvej 14, 4520 Svinninge. Afslag på ansøgning om landzonetilladelse til erhvervelse af jord samt etablering af vognmandsvirksomhed

Der er meddelt afslag på ansøgning om landzonetilladelse til erhvervelse af jord samt etablering af vognmandsvirksomhed ejendommen Ringstedvej 14, 4520 Svinninge.

Se afgørelsen her: pdf ringstedvej_14_4520_svinninge_afslag_p_ansgning_om_landzonetilladelse_til_erhvervelse_af_jord_samt_etablering_af_vognmandsvirksomhed.pdf (220.1 KB)

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Planklagenævnet.

Eventuelle klager skal indgives via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være registreret i Klageportalen senest den 27. juni 2018. Planklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af klagen, som skal betales samtidig med indgivelse af klagen. Læs mere om klagemuligheder, gebyrregler m.m. på www.nmkn.dk

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Plannævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan frem til og med den 27. juni 2018 ses ved at benytte linket ovenfor.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Landzone-teamet på telefon 72 36 41 50, på mail til landzone@holb.dk eller ved henvendelse til Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk